Sony Xperia E - استخدام المفاتيح

background image

،تارايخلا

وأ

ةحول

تاراعشإلا

ةشاشلا

ةيسيئرلا

لقتنا

ىلإ

ةشاشلا

ةيسيئرلا

طغضا

عم

رارمتسالا

حتفل

راطإ

ضرعي

رثكأ

تاقيبطتلا

ةمدختسملا

اًرخؤم

ةمئاقلا

حتف

ةحئال

تارايخلا

ةحاتملا

يف