Sony Xperia E - Въвеждане на текст

background image

Въвеждане на текст

Екранна клавиатура

Натискайте клавишите на екранната QWERTY клавиатура за удобно въвеждане на текст. Някои

приложения отварят екранната клавиатура автоматично. Можете също така да отваряте тази

клавиатура, като докоснете дадено текстово поле.

Използване на екранната клавиатура

1 Променете регистъра и включете на главни букви. При някои езици този клавиш служи за достъп до специфични за

тях знаци.

2 Затваряне на изгледа на екранна клавиатура

3 Показване на цифри и символи. Докоснете и задръжте за показване на емотикони.

4 Въвеждане на интервал

5 Отворете менюто с настройки за въвеждане, например за да промените Езици на писане. Този клавиш променя

също езика на писане, когато е избран повече от един език за писане.

6 Преминаване на нов ред или потвърждаване на въведеното

7 Изтриване на знак преди курсора

Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло
на действителния телефон.

Показване на екранната клавиатура за въвеждане на текст

Натиснете дадено поле за въвеждане на текст.

Скриване на екранната клавиатура

Когато екранната клавиатура е отворена, натиснете .

Използване на екранната клавиатура в пейзажна ориентация

Когато въвеждате текст, завъртете телефона настрани.

За да се поддържа тази функция от клавиатурата, е необходимо пейзажният режим да
се поддържа от приложението, което използвате, а настройките за ориентация на екрана
трябва да се зададат на автоматични.

Въвеждане на текст с помощта на екранната клавиатура

За да въведете знак, видим на клавиатурата, натиснете знака.

За да въведете вариант на знак, натиснете и задръжте стандартния знак в клавиатурата,

за да се появи списък с налични опции, след което изберете от списъка. Например, за да

въведете "é", докоснете и задръжте "e", докато се появят други опции, след което,

задържайки пръста си натиснат върху клавиатурата, плъзнете и изберете "é".

24

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Превключване между големи и малки букви

Преди да въведете буква, докоснете , за да превключите към главни букви или

обратно.

Включване на главни букви

Преди да въведете дадена дума, докоснете или or , докато се появи .

Въвеждане на цифри или символи

Докато въвеждате текст, натиснете

. Ще се появи клавиатура с цифри и символи.

Натиснете

за показване на още опции.

Въвеждане на често срещаните препинателни знаци

1

Когато въведете цялата дума, докоснете клавиша за интервал.

2

Изберете препинателен знак от лентата с предложени варианти. Избраният препинателен

знак се въвежда преди интервала.

За бързо въвеждане на точка, докоснете клавиша за интервал два пъти, след като
въведете думата.

Вмъкване на усмивка

1

Докато въвеждате текст, докоснете и задръжте

.

2

Изберете усмивка.

Изтриване на знаци

Докоснете, за да поставите курсора след знака, който искате да изтриете, след което

докоснете .

Въвеждане на нов ред

Когато въвеждате текст, докоснете

, за да преминете на нов ред.

Избор на текст

1

Въведете текст, след което натиснете и задръжте текста. Думата, която натиснете, се

откроява с разделители от двете страни.

2

Плъзнете разделителите наляво или надясно, за да изберете още текст.

Редактиране на текст в портретна ориентация

1

Когато въвеждате текст, докоснете и задръжте полето за текст, докато се появи лента на

приложението.

2

Изберете текста, който искате да редактирате, след което използвайте лентата на

приложението, за да направите желаните промени.

За да поставите текст от клипборда, можете също така да задържите полето на текста,
докато се появи Поставяне, след което натиснете Поставяне.

Лента с приложения

1

Затваряне на лентата с приложения

2

Избиране на целия текст

3

Изрязване на текст

4

Копиране на текст

25

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

5

Поставяне на текст

се появява само когато сте записали текст на клипборда.

Използване Писане със замахване на функцията за писане на думи

Можете да въвеждате текст с плъзгане на пръста от буква на буква върху екранната клавиатура.

Можете да вдигате пръста си между отделните думи, за да може телефонът да ги разпознае.

Писане със замахване е налично само при използване на екранната клавиатура.

Въвеждане на текст чрез функцията Писане със замахване

1

Когато въвеждате текст с помощта на екранната клавиатура, плъзгайте пръста си от буква

към буква, за да съставите думата, която искате да напишете. Повдигнете пръста си,

когато сте готови с въвеждането на думата.

2

Телефонът предлага дума въз основа на буквите, които сте въвели. Ако е необходимо,

изберете правилната дума в лентата с предложените варианти. Превъртете надясно или

наляво в лентата с предложените варианти, за да разгледате допълнителните опции. Ако

не можете да намерите желаната дума, докоснете еднократно , за да изтриете цялата

дума. След това опитайте отново да потърсите думата с помощта на Писане със
замахване
, или докосвайте всяка буква, за да въведете думата.

3

Ако е активирана настройката Интервал преди жестове, потърсете следващата

дума, която искате да въведете. Ако не е, докоснете клавиша за интервал и след това

потърсете следващата дума, която искате да въведете.

За въвеждане на сложни съставни думи при активирана настройка Интервал преди
жестове
, може да се наложи първо да въведете първата част на думата с плъзгане на
пръста и след това да докосвате всяка отделна буква, за да въведете останалата част
от думата.

Промяна на настройките на Писане със замахване

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете . Ако сте избрали повече

от един език за писане, докоснете и задръжте .

2

Докоснете Настройки за въвеждане на текст.

3

Маркирайте или махнете отметката от квадратчето Писане със замахване.

4

Ако искате да добавите автоматично интервал между жестовете, без да трябва да

докосвате всеки път клавиша за интервал, маркирайте квадратчето Интервал преди
жестове
.

Телефонна клавиатура

Телефонната клавиатура е подобна на стандартна цифрова клавиатура с 12 клавиша. Тя

предоставя опции за въвеждане на текст с предсказване и въвеждане на текст с многократно

натискане. Можете да активирате метода за въвеждане на текст с телефонната клавиатура чрез

настройките на клавиатурата. Телефонната клавиатура е налична само при портретна

ориентация.

Използване на телефонната клавиатура

26

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1 Избор на опция за въвеждане на текст

2 Променете регистъра и включете на главни букви

3 Показване на цифри

4 Показване на символи и емотикони

5 Въвеждане на интервал

6 Отворете менюто с настройки за въвеждане, например за да промените Езици на писане. Този клавиш променя

също езика на писане, когато е избран повече от един език за писане.

7 Преминаване на нов ред или потвърждаване на въведеното

8 Изтриване на знак преди курсора

Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло
на действителния телефон.

Отваряне за пръв път на цифровата клавиатурата

1

Докоснете дадено поле за въвеждане на текст, след което докоснете или докоснете и

задръжте , ако вече сте избрали повече от един език на въвеждане.

2

Докоснете Оформление на клавиатурата и изберете опция.

След като изберете опцията за настройка на клавиатурата, можете просто да активирате
цифровата клавиатура, като докоснете полето за въвеждане на текст.

Превключване между екранната клавиатура и цифровата клавиатура

1

При въвеждане на текст докоснете или докоснете и задръжте , ако вече сте избрали

повече от един език на писане.

2

Докоснете Оформление на клавиатурата и изберете опция.

Запомнете, че цифровата клавиатура е налична само при портретна ориентация.

Въвеждане на текст чрез цифровата клавиатура

Когато използвате цифровата клавиатура, можете да избирате от две опции за въвеждане:

Когато в цифровата клавиатура се показва , натиснете всеки клавиш за знак само веднъж дори

ако желаната буква не е първата буква на клавиша. Натиснете думата, която се появява, или

натиснете , за да се покажат повече предложения за думи, след което изберете дума от списъка.

Когато в цифровата клавиатура се показва , натиснете клавиша на екрана за знака, който искате

да въведете. Продължавайте да натискате този клавиш, докато желаният знак бъде избран. След

това направете същото за следващия знак, който искате да въведете, и т.н.

Въвеждане на номера с помощта на телефонната клавиатура

Когато телефонната клавиатура е отворена, натиснете . Ще се появи телефонна

клавиатура с цифри.

Вмъкване на символи и усмивки чрез телефонната клавиатура

1

Когато цифровата клавиатура е отворена, натиснете

. Ще се покаже таблица със

символи и усмивки.

2

Превъртете нагоре или надолу, за да се покажат още опции. Натиснете даден символ или

усмивка, за да я изберете.

Настройки на стандартната и телефонната клавиатури

Можете да избирате настройки за екранната клавиатура и телефонната клавиатура, като

например език на писане и автоматична корекция.

Достъп до настройките на клавиатурата и цифровата клавиатура

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура или цифровата клавиатура, натиснете

. Ако сте избрали повече от един език за писане, вместо това докоснете и задръжте .

27

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на езика на писане с помощта на екранната клавиатура или цифровата
клавиатура

1

При въвеждане на текст натиснете или докоснете и задръжте , ако вече сте избрали

повече от един език на писане.

2

Натиснете Езици на писане и изберете езиците, които искате да използвате за писане.

3

Ако сте избрали повече от един език на писане, натиснете за превключване между

избраните езици на писане.

Превключване на клавиатури

1

Когато въвеждате текст, плъзнете лентата на състоянието надолу, за да се отвори панела

за известия.

2

Натиснете Изберете метод на въвеждане, след което изберете опция.

Настройки за въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, разполагате с достъп до меню с настройки за въвеждане на текст, с което

можете да задавате опции за въвеждане на текст с предсказване. Например, можете да решите

как искате телефонът да предлага алтернативни думи и да коригира думи, докато ги въвеждате,

или да разрешите на приложението за въвеждане на текст да запомня новите думи, които

въвеждате.

Промяна на настройките за въвеждане на текст

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура или цифровата клавиатура, натиснете

или докоснете и задръжте .

2

Натиснете Настройки за въвеждане на текст.

3

Изберете желаните настройки.