Sony Xperia E - Първи стъпки с електронната поща

background image

Първи стъпки с електронната поща

Използвайте приложението за електронна поща в телефона за изпращане и получаване на

имейли чрез личния или служебния акаунт за електронна поща. Можете да използвате също и

двата акаунта. Телефонът ви може да работи едновременно с няколко акаунта за електронна

поща. Можете да настроите тези акаунти да функционират посредством една комбинирана

пощенска кутия за входяща поща или поотделно. Имайте предвид, че получаваните в акаунта

Gmail™ електронни писма са достъпни в телефона както през приложението за електронна поща,

така и през приложенията Gmail™.

За да може описаните по-горе функции да работят, е необходимо служебните ви имейл
съобщения в Microsoft® Outlook® да се съхраняват на Microsoft® Exchange сървър.
Вижте Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите
на страница 98 за допълнителна информация.

Използване на акаунти за електронна поща

Настройка на имейл акаунт на телефона

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете

.

3

Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете Напред.

4

Ако настройките на имейл акаунта не могат да се изтеглят автоматично, завършете

конфигурирането ръчно. Ако е необходимо, свържете се с вашия доставчик на услуги за

електронна поща за подробни настройки. За конфигуриране на служебен имейл на вашия

телефон, изберете тип акаунт Exchange Active Sync.

5

Когато се появи подкана, въведете името за имейл акаунта ви, така че лесно да можете да

го разпознавате. Същото име ще се показва в имейлите, които ще изпращате от този

акаунт. Когато сте готови, докоснете Напред.

Може да настроите повече от един имейл акаунт.

Задаване на акаунт за електронна поща като акаунт по подразбиране

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете

.

3

Натиснете

, а след това Настройки.

4

Докоснете акаунта, който искате да използвате като основен за създаване и изпращане на

имейл съобщения.

5

Поставете отметка в квадратчето Акаунт по подразбиране. Папка "Входящи" на

акаунта по подразбиране се появява всеки път, когато отваряте приложението за имейл.

Ако имате само един имейл акаунт, той автоматично се превръща в акаунт по
подразбиране.

Добавяне на допълнителен профил за електронна поща в телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете

.

3

Натиснете

, а след това Настройки.

4

Натиснете Добавяне на акаунт.

5

Въведете имейл адреса и паролата, след което докоснете Напред.

6

Ако настройките на имейл акаунта не могат да се изтеглят автоматично, можете да ги

конфигурирате ръчно. Ако е необходимо, свържете се с доставчика на услугата за

електронната поща за подробни настройки.

7

При получаване на подкана, въведете име за вашия имейл акаунт, за да може да се

разпознава лесно. Същото име се показва в имейл съобщенията, които изпращате от този

акаунт.

8

Когато сте готови, натиснете Напред.

51

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Премахване на профил за електронна поща от телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете

.

3

Натиснете

, а след това Настройки.

4

Натиснете акаунта, който искате да премахнете.

5

Открийте и натиснете Премахване на акаунт > OK.

Gmail™ и други услуги на Google™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ в телефона за четене,

писане и организиране на електронни съобщения. След като настроите акаунта си в Google™,

така че да функционира в телефона, ще можете също да общувате в чат с приятели чрез

приложението Google Talk™, да синхронизирате приложението "Календар" в телефона с

календара си в Google Calendar™ и да изтегляте приложения и игри от Google Play™.

Описаните в тази глава услуги и функции може да не се поддържат във всички страни
или региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.

Настройка на профил в Google™ на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Профили и синхрониз. > Добавяне на
акаунт
> Google.

3

Следвайте указанията в съветника за регистрация, за да създадете профил в Google™ или

влезте, ако вече имате такъв. Телефонът ви е готов за използване с Gmail™, Google Talk™

и Google Календар™.

Също така можете да влезете в своя акаунт в Google™ или да създадете такъв чрез
съветника за конфигуриране при първото включване на телефона. Може да направите
това и на адрес www.google.com/accounts.

Отваряне на приложението Приложение Gmail™

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Gmail.