Sony Xperia E - Будилник

background image

Будилник

За будилника

Използвайте телефона като будилник и изберете някой от звуците в телефона като алармен

сигнал. Алармата не звъни, когато телефонът е изключен. Тя звъни обаче, когато телефонът е

зададен на тих режим.

Отваряне на будилника

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на нова аларма

1

В началния екран натиснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете Добави аларма.

5

Докоснете Час и регулирайте времето чрез превъртане нагоре и надолу.

6

Докоснете Задаване.

7

Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.

8

Докоснете OK.

Редактиране на съществуваща аларма

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете алармата, която искате да редактирате.

5

Докоснете Час.

6

Превъртете нагоре или надолу за регулиране на часа.

7

Докоснете Задаване.

8

Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.

9

Докоснете OK.

Показваният формат на часа на алармата е същият като този, който сте избрали в
общите настройки за часа, като например 12-часов или 24-часов.

Деактивиране на аларма

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Отмаркирайте квадратчето до алармата, която искате да деактивирате.

Активиране на съществуваща аларма

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Сложете отметка в квадратчето до алармата, която искате да активирате.

Изтриване на аларма

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете и задръжте алармата, която искате да изтриете.

5

Докоснете Изтрий алармата, след което докоснете OK.

Задаване на мелодия за алармата

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете алармата, която искате да редактирате.

5

Докоснете Тон за звънене и изберете опция.

6

Докоснете Готово, след което докоснете OK.

Задаване на повтаряща се аларма

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете алармата, която искате да редактирате.

5

Докоснете Повтаряне.

6

Поставете отметки в квадратчетата за желаните дни, след което докоснете OK.

7

Докоснете OK.

104

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на заглавие за аларма

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете алармата, която искате да редактирате.

5

Докоснете Етикет, след което въведете име за алармата.

6

Докоснете OK.

Активиране на функцията за вибрация за аларма

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Докоснете алармата, която искате да редактирате.

5

Маркирайте квадратчето Вибриране, след което докоснете OK.

Настройване на звънене на алармите, когато телефонът е в тих режим

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Часовник.

3

Докоснете Задаване на аларма.

4

Натиснете .

, след което докоснете Настройки.

5

Сложете отметка в квадратчето Аларма в тих режим.

Отлагане на аларма, когато звъни

Когато алармата звъни, натиснете Отложи.

Изключване на аларма, когато звъни

Когато алармата звъни, натиснете Прекрати.

105

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.