Sony Xperia E - Прехвърляне на контактите в новия телефон

background image

Прехвърляне на контактите в новия телефон

Има няколко начина за прехвърляне на контакти в новия телефон. Изберете този метод за

прехвърляне, който е най-подходящ за вашата ситуация.

Прехвърляне на контакти с помощта на компютър

Можете да използвате компютър, за да прехвърляте контакти от няколко марки телефони,

включително iPhone, Samsung, HTC и Nokia.

Ще са ви нужни:

Компютър с достъп до интернет, работещ под Windows

®

USB кабел за стария ви телефон

USB кабел за новия ви Android™ телефон

Вашият стар телефон

42

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Вашият нов Android™ телефон

Използване на програмата PC Companion за прехвърляне на
контакти

Ако прехвърляте контакти с компютър, използвайте програмата PC Companion. Тя е безплатна, а

инсталационните файлове вече са записани в новия ви телефон. PC Companion също така

предлага много други функции, включително помощ за актуализация на софтуера на телефона.

Инсталиране на PC Companion

1

Нов телефон: Включете вашия нов Android™ телефон и го свържете с PC с помощта на

USB кабел.

2

Нов телефон: Натиснете Инстал., за да инсталирате PC Companion в компютъра.

3

Компютър: Ако се появи изскачащ прозорец, изберете Run Startme.exe. В появилия се

нов изскачащ прозорец щракнете върху Install, за да стартирате инсталацията, след което

следвайте инструкциите за завършването й.

Прехвърляне на контактите в новия телефон с помощта на PC Companion

1

Уверете се, че PC Companion е инсталирана на вашия компютър.

2

Отворете програмата PC Companion в компютъра, щракнете Contacts Setup и следвайте

инструкциите за прехвърляне на контактите.

Прехвърляне на контакти с помощта на компютър Apple® Mac®

За подробна информация относно използването на Apple Mac компютър за прехвърляне на

контакти от стария ви телефон, отидете на Transfer your contacts.

Прехвърляне на контакти с помощта на акаунти за синхронизиране

Телефонът ви работи с популярни акаунти за синхронизиране онлайн като Google Sync™,
Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

или Facebook™. Ако сте синхронизирали контактите в стария си

телефон или компютъра си с онлайн акаунт, можете да прехвърлите контактите в новия си

телефон, използвайки този акаунт. За повече информация относно синхронизирането, вижте
Синхронизиране на служебната поща, календара и контактите на страница 98.

Синхронизиране на телефонните ви контакти с акаунт за синхронизиране

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете

, след което докоснете Настройки > Акаунти и синхр..

3

За да конфигурирате акаунт за синхронизиране, докоснете Добавяне на акаунт и

следвайте появяващите се на екрана инструкции. Ако вече сте конфигурирали акаунт за

синхронизиране и искате да извършите синхронизиране с този акаунт, докоснете го и

натиснете

, след което докоснете Синхронизиране сега.

Прехвърляне на контакти от SIM карта

Импортиране на контакти от SIM картата

1

От Начален екран, докоснете , след което докоснете .

2

Натиснете .

, след което докоснете Импортиране на контакти > SIM карта.

3

Ако сте конфигурирали акаунт за синхронизиране, можете да добавите контактите от SIM

картата в този акаунт. Другият вариант е да изберете да използвате тези контакти само в

телефона. Изберете опцията, която предпочитате.

4

За да импортирате отделен контакт, намерете го и го докоснете. За да импортирате всички

контакти, докоснете Импортиране на всички.

Прехвърляне на контакти от карта с памет

Импортиране на контакти от карта с памет

43

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете

, след което докоснете Импортиране на контакти > Карта с памет.

3

Ако сте конфигурирали акаунт за синхронизиране, можете да добавите импортираните от

картата с памет контакти в този акаунт. Другият вариант е да изберете само да използвате

импортираните контакти в телефона. Изберете опцията, която предпочитате.

4

Ако имате повече от един vCard файл на картата с памет, се показва списък с различни

серии телефонни контакти и съответните дати, на които са били създадени. Изберете

групата, която искате да импортирате.

Получаване на контакти от други устройства

Получаване на данни за контакти, изпратени чрез технологията Bluetooth™

1

Уверете се, че функцията Bluetooth™ на телефона е активирана и че той е видим. В

противен случай, няма да можете да получавате данни от други устройства.

2

Когато трябва да потвърдите дали искате да получите файла, докоснете Приеми.

3

Плъзнете надолу панела за уведомления и докоснете получения файл, за да импортирате

контактите.

Получаване на контакти, изпратени чрез услуга за обмяна на съобщения

1

Когато получите ново текстово, мултимедийно или имейл съобщение, отворете го.

2

Получените данни на контакти се показват като прикачен vCard файл. Докоснете или

докоснете и задръжте vCard файла, за да се отвори меню, чрез което ще можете да

запишете данните на контактите.