Sony Xperia E - Обработка на повиквания

background image

Обработка на повиквания

Можете да използвате две SIM карти и да превключвате от едната на другата при необходимост.

Ако използвате едната SIM карта за обработка на повиквания, другата SIM карта се деактивира

автоматично.
Можете да осъществите повикване чрез ръчно набиране на телефонен номер, чрез натискане на

номер, записан в списъка с контакти на телефона, или чрез натискане на телефонния номер във

вашия изглед на регистъра на повикванията. Можете също така да използвате функцията

"Интелигентно набиране" за бързо намиране на номера от списъка с контактите и регистъра с

повикванията.

Провеждане на повикване чрез набиране

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон.

3

Въведете номера на получателя, след което натиснете Обаждан.. За да изтриете даден

номер, натиснете .

Прекратяване на разговор

Докоснете .

Провеждане на международно повикване

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон.

3

Докоснете и задръжте 0, докато се появи знакът "+".

4

Въведете кода на страната, регионалния код (без първата нула) и телефонния номер, след

което натиснете Обаждан..

Приемане на повикване

Плъзнете

надясно през екрана.

Ако използвате обикновени слушалки без микрофон, трябва да ги извадите от
съединителя за слушалки, за да приемате повиквания.

37

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отказване на повикване

Плъзнете

наляво през екрана.

Отхвърляне на второ повикване

Ако по време на повикване чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете

през екрана.

Промяна на силата на звука на високоговорителя по време на разговор

Натиснете бутона за силата на звука нагоре или надолу.

Включване на високоговорителя по време на разговор

Докоснете .

Изключване на звука на микрофона по време на разговор

Докоснете .

Активиране на екрана по време на разговор

Натиснете .

Въвеждане на числа по време на разговор

1

По време на разговор докоснете . Ще се появят клавиши.

2

Въведете числата.

Изключване на мелодията за входящо повикване

Натиснете бутона за силата на звука при получаване на входящо повикване.

Скорошни повиквания

В регистъра на повикванията можете да видите пропуснатите , приетите и набраните

повиквания.

Показване на пропуснати повиквания

1

Ако имате пропуснато повикване, в лентата на състоянието се показва . Плъзнете

надолу лентата на състоянието.

2

Натиснете Пропуснато обаждане.

Набиране на номер от регистъра на повикванията

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон. Изгледът на регистъра на повикванията се появява в

горната част на екрана.

3

За да наберете даден номер директно, натиснете номера. За да редактирате даден номер,

преди да го наберете, докоснете и задръжте пръста си върху него, след което натиснете
Редакт. на номера преди пов..

Можете също така да наберете даден номер, като натиснете > Обратно обаждане.

Добавяне на номер от регистъра на повикванията в контактите

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Телефон. Изгледът на регистъра на повикванията се появява в

горната част на екрана.

3

Докоснете и задръжте номера, след което натиснете Добав. към контактите.

4

Натиснете желания контакт или Създав. на нов контакт.

5

Редактирайте данните за контакта, след което докоснете Готово.