Sony Xperia E - Разговори с няколко души

background image

Разговори с няколко души

Ако сте активирали услугата за чакащо повикване, можете да провеждате разговори с няколко

души по едно и също време. Когато услугата е активирана, бипване ви уведомява при получаване

на друго входящо повикване.

Активиране и деактивиране на чакащо повикване

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Настройки за повик. > Допълнителни
настройки
.

3

За активиране или деактивиране на чакащо повикване докоснете Чакащо обаждане.

Отговаряне на второ повикване и прекратяване на текущия разговор

Ако по време на разговор чуете повтарящи се кратки звукови сигнали, докоснете
Прекрати текущ. обажд. и отг..

Отговаряне на второ повикване и задържане на текущия разговор

Ако по време на повикване чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете

през екрана.

Провеждане на втори разговор

1

По време на изходящо повикване докоснете .

2

Въведете номера на получателя, след което докоснете

.

3

Ако получателят отговори, първият разговор преминава в режим на задържане.

Същото се отнася за всеки следващ разговор.

Превключване между няколко разговора

За да превключите на друг разговор и да задържите текущия разговор, докоснете желания

номер или контакт.

Прекратяване на текущия разговор и връщане към следващия задържан
разговор

Докоснете .