Sony Xperia E - Заключване и защита на телефона

background image

Заключване и защита на телефона

IMEI номер

Всеки телефон притежава уникален IMEI номер (международен номер за идентификация на

мобилно оборудване). Съхранявайте копие на този номер. В случай на кражба на телефона

мобилният ви оператор може да използва IMEI номера, за да спре достъпа на телефона ви до

мрежата им във вашата държава.

Показване на IMEI номера

Изключете телефона, след което махнете капака на батерията и самата батерия, за да видите

вашия IMEI номер.

Отворете устройството за набиране на номера на вашето устройство и въведете

*#06#*

.

Показване на IMEI номера на телефона

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > За телефона > Състояние.

3

Превъртете до IMEI, за да видите IMEI номера.

107

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Защита на SIM картата

Този тип заключване на SIM картата предпазва само абонаментния ви план. Телефонът ще

работи и с две нови SIM карти. Ако едната от SIM картите е заключена, трябва да въведете ПИН-

персонален идентификационен код. Ако въведете неправилно ПИН кода повече от разрешения

брой пъти, SIM картата се блокира. В такъв случай ще трябва да въведете PUK кода (личен код за

отблокиране) и след това да въведете нов ПИН код. ПИН кодът, както и ПИН2 и PUK кодовете, се

предоставят от оператора.

Активиране на заключване с ПИН кода на SIM картата

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Защита > Настр. закл. на SIM карт..

3

Докоснете Закл. на SIM картата.

4

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете OK.

Промяна на ПИН кода на SIM картата

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Защита > Настр. закл. на SIM карт..

3

Докоснете Пром. на ПИН на SIM.

4

Въведете стария ПИН код на SIM картата, след което докоснете OK.

5

Въведете новия ПИН код на SIM картата, след което докоснете OK.

6

Въведете повторно ПИН кода на новата SIM карта и докоснете OK.

Промяна на ПИН2 кода на SIM картата

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Настройки за повик.

3

Докоснете Номера за фикс. наб. > Промяна на ПИН2.

4

Въведете стария ПИН2 код на SIM картата, след което докоснете OK.

5

Въведете новия ПИН2 код на SIM картата, след което докоснете OK.

6

Потвърдете новия ПИН2 и докоснете OK.

Деблокиране на заключена SIM карта

1

Когато се появи Въведете PUK кода и новия ПИН код, въведете PUK кода.

2

Въведете нов PIN код, след което докоснете OK.

Ако въведете неправилен PUK код твърде много пъти, SIM картата ще се блокира. В този
случай е необходимо да се свържете с оператора си, за да получите нова SIM карта.

Заключване на екрана

Настройка на заключването на телефона

1

От Начален екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Изберете опция.

Много е важно да запомните комбинацията за отключване на екрана, PIN кода или
паролата. Ако забравите тази информация, възстановяването на важни данни като
контакти и съобщения може да се окаже невъзможно. Обърнете се към
Центъра за работа с клиенти на Sony за повече информация.

Създаване на комбинация за отключване на екрана

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Настройки > Защита > Заключване на екрана > Модел.

3

Следвайте указанията на телефона. Ще ви бъде поискано да изберете защитен въпрос,

който ще се използва за отключване на екрана на телефона, ако забравите вашата

комбинация за отключване.

108

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отключване не екрана с помощта на комбинация за отключване на екрана

1

Активирайте екрана.

2

Начертайте схемата за отключване на екрана.

Ако схемата за отключване, която начертаете на екрана, се отхвърли пет пъти подред,
може да изберете или да изчакате 30 секунди и опитате отново, или да отговорите на
защитния въпрос, който сте избрали.

Промяна на комбинацията за отключване на екрана

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Очертайте схемата за отключване на екрана.

4

Натиснете Модел.

5

Следвайте указанията на телефона.

За деактивиране на схемата за отключване на екрана

1

В началния екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Начертайте схемата за отключване на екрана.

3

Натиснете Плъзгане.

Създаване на ПИН за отключване на екрана

1

В началния екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана

> ПИН.

2

Въведете числов ПИН код.

3

Ако е необходимо, натиснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Натиснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашия ПИН код.

6

Ако е необходимо, натиснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Натиснете OK.

Деактивиране на ПИН за отключване на екрана

1

В Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Въведете вашия ПИН код и натиснете Напред.

3

Натиснете Плъзгане.

Създаване на парола за заключване на екрана

1

В Начален екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана >
Парола.

2

Въведете парола.

3

Ако е необходимо, натиснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Натиснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашата парола.

6

Ако е необходимо, натиснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Натиснете OK.

Деактивиране на паролата за отключване на екрана

1

В Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Въведете паролата си, след което натиснете Напред.

3

Натиснете Плъзгане.