Sony Xperia E - Използване на текстови и мултимедийни съобщения

background image

Използване на текстови и мултимедийни съобщения

Можете да изпращате и получавате текстови съобщения от телефона си чрез SMS (услуга за

кратки текстови съобщения). Ако абонаментът ви включва MMS (услуга за мултимедийни

съобщения), можете също така да изпращате и получавате съобщения, съдържащи

мултимедийни файлове, като например картини и видеоклипове. Броят на знаците, които можете

да изпратите в едно текстово съобщение варира в зависимост от оператора и езика, който

използвате. Ако превишите лимита от знаци, всички ваши единични съобщения се свързват и се

изпращат като едно съобщение. Всяко едно единично текстово съобщение, което изпращате, се

таксува. Когато разглеждате съобщенията си, те се показват като разговори, което означава, че

всички съобщения до и от даден човек се групират заедно.

За да изпращате мултимедийни съобщения, трябва да извършите необходимите MMS
настройки в телефона. Вижте Настройки за интернет и съобщения на страница 32.

Създаване и изпращане на съобщение

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете Ново съобщение.

3

За да добавите получател, натиснете Добавяне на получ., след което намерете и

поставете отметка в квадратчето до името на получателя. За да добавите повече от един

получател, поставете отметка в квадратчетата на желаните получатели. Можете също така

да въведете ръчно пълния номер в полето за търсене, след което натиснете Добави.

4

Когато приключите с добавянето на получатели, натиснете Готово.

5

Натиснете Писане на съобщ. и въведете текста на вашето съобщение.

6

Ако искате да добавите мултимедиен файл, натиснете , след което изберете дадена

опция.

7

Ако искате да добавите или премахнете получатели, преди да изпратите съобщението,

натиснете

. За да добавите получател, натиснете Добавяне на получ.. За да

премахнете получател, натиснете Ред. на получатели, а след това до дадено поле

за получател. Когато сте готови, натиснете Готово.

8

За да изпратите съобщението, натиснете Изпр..

Ако излезете от дадено съобщение, преди то да се изпрати, съобщението ще се запише
като чернова. На разговора се поставя етикет с думата Чернова:.

Четене на получено съобщение

1

На Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете желания разговор.

3

Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него,

след което докоснете Изтегляне на съобщ..

При получаването на текстово или мултимедийно съобщение в лентата на състоянието
се показва . За да прочетете съобщението, можете също така да плъзнете лентата на
състоянието надолу, след което да докоснете полученото съобщение, когато лентата на
състоянието се отвори.

Отговаряне на съобщение

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете Съобщения.

2

Докоснете желания разговор.

3

Въведете отговора си, след което докоснете Изпр..

Препращане на съобщение

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете Съобщения.

2

Докоснете желания разговор.

3

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да препратите, след което

докоснете Препращ. на съобщ..

4

Изберете получател от списъка или докоснете Добавяне на получ., за да добавите

получател, който не е в списъка.

5

Редактирайте съобщението, след което докоснете Изпр..

48

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на съобщение

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете Съобщения.

2

Докоснете желания разговор.

3

Докоснете и задръжте пръста си върху съобщение, който искате да изтриете, след което

докоснете Изтрий съобщението > Да.

Изтриване на разговори

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете Съобщения.

2

Натиснете

, след което докоснете Изтрий разговорите.

3

Поставете отметки в квадратчетата до разговорите, които искате да изтриете, след което

докоснете Изтриване.

Записване на номер на подател в контакт

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете Съобщения.

2

Докоснете разговор.

3

Докоснете номера на изпращача в горната част на екрана.

4

Докоснете .

5

Изберете съществуващ контакт или докоснете , ако искате да създадете нов контакт.

6

Редактирайте информацията за контакта, след което докоснете Готово.

Обаждане на подател на съобщение

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете Съобщения.

2

Натиснете даден разговор.

3

Натиснете името или номера на получателя в горната част на екрана.

4

Ако получателят е записан в контактите, натиснете номера на телефона, който искате да

наберете. Ако не сте записали получателя в контактите, натиснете .

Запис на получен в съобщение файл

1

От Начален екран докоснете , след което докоснете Съобщения.

2

Докоснете желания разговор.

3

Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него,

след което докоснете Изтегляне на съобщ..

4

Натиснете и задръжте файла, който искате да съхраните, след което изберете желаната

опция.