Sony Xperia E - Навигация в уеб страници

background image

Навигация в уеб страници

Избиране на връзка

За да изберете дадена връзка в уеб страница, докоснете съответната връзка. Избраната

връзка се маркира и уеб страницата започва да се зарежда, след като махнете пръста си.

Ако изберете връзка по погрешка, преди да махнете пръста си, може да го плъзнете
далеч от връзката, за да премахнете избора от нея.

Връщане към предишната страница при сърфиране

Натиснете .

Увеличаване или намаляване на уеб страници

Използвайте един от следните методи за увеличаване или намаляване на уеб страници:

Докоснете двукратно за увеличаване на уеб страницата или докоснете двукратно отново за

намаляване.

Докоснете дадена област от страницата с два пръста едновременно и ги разтворете за

увеличаване или ги съберете за намаляване.

Презареждане на текущата уеб страница

Натиснете

, след което докоснете Обновяване.

Записване на уеб страница за разглеждане офлайн

1

След като уеб страницата се зареди, натиснете

.

2

Натиснете Записв. за четене офлайн. След това ще бъдете насочени към раздела
Записани страници, където можете да видите всички записани уеб страници.

Ако картата с памет не е налична, уеб страницата не може да се запише.

Изглед на предварително записана уеб страница

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси.

3

Докоснете , след което докоснете раздела Записани страници.

4

Намерете и изберете уеб страницата, която искате да покажете.

Зареждане на онлайн версията на офлайн уеб страница

1

Когато е отворена офлайн уеб страница, натиснете

.

2

Натиснете Преминаване онлайн.

Заявяване на версия за компютър на уеб страница

1

Докато преглеждате уеб страницата, натиснете

.

2

Натиснете Заяв. верс. за раб. плот.

След като изберете изглед на версията за компютър на уеб страницата в прозорец,
всички уеб страници, които разглеждате по-късно в същия прозорец, също ще показват
своите версии за компютър. Натиснете Заяв. верс. за раб. плот отново, за да върнете
настройката.

Споделяне на връзка към текущата уеб страница

1

Докато преглеждате, натиснете

.

2

Натиснете Споделяне на стр..

3

Изберете наличен метод на предаване, след което следвайте указанията на екрана.

Затваряне на прозорец на браузъра

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси. Появява се списък на всички отворени

прозорци.

3

Натиснете в прозореца, който искате да затворите или плъзнете с пръст прозореца

наляво или надясно извън екрана, за да го затворите.

84

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.