Sony Xperia E - Korištenje e-pošte

background image

Korištenje e-pošte

Za kreiranje i slanje poruke e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite na . Pojavljuju se

dolazne poruke vašeg zadanog računa e-pošte. Ako želite koristiti drugi račun

e-pošte koji ste postavili na telefonu, kucnite traku koja sadrži , a zatim

odaberite račun s kojeg želite poslati poruku.

2

Kucnite na .

3

Kucnite Za i počnite kucati adresu e-pošte primaoca. Podudarnosti su prikazane

u dinamičnoj listi. Kucnite na odgovarajuću podudarnost ili nastavite kucati punu

adresu e-pošte. Da biste dodali više primalaca, unesite zarez ( , ) ili tačku zarez

( ; ) i počnite kucati drugo ime. Da biste izbrisali primaoca, kucnite .

4

Da biste odabrali adresu e-pošte sačuvanu u kontaktima, kucnite , a zatim

nađite i označite okvir za potvrdu pored polja primaoca. Da biste dodali više od

jednog primaoca, označite okvire za potvrdu pored željenih primalaca. Kada

završite, kucnite na Gotovo.

5

Kucnite polje predmeta i unesite predmet poruke e-pošte.

6

Da biste priložili datoteku, pritisnite , a zatim kucnite Priloži datoteku.

Odaberite vrstu datoteke, zatim kucnite na datoteku koju želite priložiti iz liste

koja se pojavi.

7

Kucnite polje glavnog teksta poruke i unesite tekst poruke.

8

Da biste dodali polja Cc/Bcc, pritisnite , a zatim kucnite Dodati Cc/Bcc.

9

Da biste poslali poruku e-pošte, kucnite .

53

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za primanje poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte.

3

Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu, kucnite

traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti. Ako želite

pregledati sve račune e-pošte odjednom, kucnite traku koja sadrži , a zatim

kucnite Kombinirani prikaz.

4

Da biste preuzeli nove poruke, kucnite .

Ako ste postavili službeni račun e-pošte, možete postaviti učestalost provjeranja na

Automatski (Push).

Čitanje poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži i odaberite račun koji želite provjeriti.

3

U dolaznim porukama e-pošte, pomaknite se prema gore ili prema dolje i

kucnite e-poštu koju želite čitati.

4

U polju teksta poruke, razmaknite dva prsta, ili ih skupite, za povećanje ili

smanjenje prikaza.

5

Koristite strelice naprijed i natrag da biste pročitali narednu ili pretnodnu poruku.

Za prikazivanje priloga iz poruke e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Pronađite i kucnite na željenu poruku u dolaznim porukama vaše e-pošte.

Poruke e-pošte s prilozima označavaju se znakom .

4

Kucnite tabulator priloga u tekstu poruke e-pošte. Svi prilozi pojavljuju se na

listi.

5

Kucnite Učitaj ispod stavke priloga.

6

Nakon preuzimanja priloga, kucnite Prikaži ili Sačuvaj.

Za čuvanje adrese e-pošte pošiljaoca u vaše kontakte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Pronađite i kucnite na željenu poruku u dolaznim porukama vaše e-pošte.

4

Kucnite ime pošiljaoca.

5

Kucnite na OK kada se od vas traži da dodate ime vašim kontaktima.

6

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite na Kreirati novi kontakt ako želite kreirati

novi kontakt.

7

Uredite informacije o kontaktu i kucnite na Gotovo.

Za odgovaranje na poruku e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Dodirnite i držite poruku na koju želite odgovoriti, zatim kucnite na .

4

Da biste odgovorili na sve, pritisnite , a zatim kucnite Odgovoriti svima.

5

Unesite vaš odgovor, zatim kucnite na .

54

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prosljeđivanje poruke e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Pronađite i kucnite poruku koju želite proslijediti.

4

Kucnite na , zatim kucnite naNaprijed.

5

Kucnite na Za i unesite adresu primaoca.

6

Unesite tekst poruke, zatim kucnite .

Brisanje poruke e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa e-pošte.

Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu, kucnite

traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

U dolaznoj poruci vaše e-pošte, označite okvir za izbor poruke koje želite

izbrisati, zatim kucnite na .

Označavanje e-pošte kao nepročitane

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Označite okvir za potvrdu za željenu e-poštu i kucnite .

Da biste nepročitanu poruku e-pošte označili kao pročitanu, označite njen okvir za potvrdu, a

zatim kucnite .

Označavanje e-pošte zvjezdicom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na . Pojavljuju se dolazne poruke vašeg zadanog računa

e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun e-pošte koji ste postavili na telefonu,

kucnite traku koja sadrži , a zatim odaberite račun koji želite provjeriti.

3

Označite okvir za potvrdu za e-poštu koju želite označiti zvjezdicom i zatim

kucnite .

Da biste ukonili oznaku zvjezdicom za e-poštu, označite je i zatim kucnite .

Prikaz svih poruka e-pošte označenih zvjezdicom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite naOznačene zvjezdicom. Poruke e-pošte

označene zvjezdicom sa svih vaših računa pojavljuju se na spisku.

Skupno upravljanje e-poštom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite na . Pojavljuju se

dolazne poruke vašeg zadanog računa e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun

e-pošte koji ste postavili na telefonu, kucnite traku koja sadrži , a zatim

odaberite račun koji želite provjeriti.

2

Označite okvire za potvrdu za poruke e-pošte koje želite odabrati.

3

Kad završite, kucnite neku od ikona na traci s alatima kako biste, na primjer,

premjestiki odabrane poruke e-pošte u drugu fasciklu.

Prikaz svih fascikli za jedan račun e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite na . Pojavljuju se

dolazne poruke vašeg zadanog računa e-pošte. Ako želite provjeriti drugi račun

e-pošte koji ste postavili na telefonu, kucnite traku koja sadrži , a zatim

odaberite račun koji želite provjeriti.

2

Kucnite kako biste prikazali sve fascikle u računu.

55

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu učestalosti provjeravanja dolaznih poruka

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na .

3

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

4

Ako koristite više računa e-pošte, kucnite račun koji želite podesiti.

5

Kucnite na Učestalost provjere e-pošte i odaberite opciju.

56

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.