Sony Xperia E - Preuzimanje s usluge Google Play™‎

background image

Preuzimanje s usluge Google Play™

Možete preuzeti sve vrste aplikacija sa usluge Google Play™, uključujući besplatne

aplikacije.

Prije preuzimanja aplikacija

Prije početka pruzimanja s usluge Google Play™, provjerite imate li aktivnu

internetsku vezu.
Imajte na umu i da možete napraviti troškove za promet podataka prilikom

preuzimanja sadržaja na telefon. Obratite se svom operateru za dodatne informacije.

Preuzimanje besplatne aplikacije

1

U usluzi Google Play™ pronađite stavku koju želite preuzeti, pretraživanjem

kategorija ili korištenjem funkcije traženja.

2

Kucnite stavku kako biste vidjeli njene detalje te slijedite upute kako biste

okončali instaliranje.

3

Ako aplikacija koju želite preuzeti iziskuju pristup vašim podacima ili kontrolu

nekih funkcija na vašem telefonu, pojavljuje se dodatni ekran sa relevantnim

detaljima. Pažljivo pročitajte informacije na tom ekranu jer funkcionalnost vašeg

telefona može biti ugrožena ako nastavite dalje. Kucnite OK ako se slažete ili

Otkazati

ako želite otkazati preuzimanje.

Preuzimanje plaćene aplikacije

1

U usluzi Google Play™ pronađite stavku koju želite preuzeti, pretraživanjem

kategorija ili korištenjem funkcije traženja.

2

Kucnite stavku kako biste vidjeli njene detalje te slijedite upute na telefonu kako

biste okončali kupovinu.

3

Ako aplikacija koju želite preuzeti iziskuju pristup vašim podacima ili kontrolu

nekih funkcija na vašem telefonu, pojavljuje se dodatni ekran sa relevantnim

detaljima. Pažljivo pročitajte informacije na tom ekranu jer funkcionalnost vašeg

telefona može biti ugrožena ako nastavite dalje. Kucnite OK ako se slažete ili

Otkazati

ako želite otkazati preuzimanje.

Otvaranje preuzete aplikacije

1

U usluzi Google Play™ pritisnite , a zatim kucnite My Apps.

2

Kucnite preuzetu aplikaciju.

Preuzetim aplikacijama možete pristupiti i iz okvira aplikacija.

36

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.