Sony Xperia E - Budilnik

background image

Budilnik

Informacije u vezi budilnika

Koristite telefon kao budilnik i odaberite bilo koji zvuk na telefonu kao zvuk alarma.

Alarm se neće oglasiti ako je telefon isključen. No, oglasit će se kada je telefon u

nečujnom načinu rada.

Za otvaranje budilnika

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

101

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje novog alarma

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Kucnite na Dodati alarm.

5

Kucnite na Vrijeme i prilagodite vrijeme tako što ćete se pomicati gore ili dolje.

6

Kucnite na Postaviti.

7

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

8

Kucnite na OK.

Za uređivanje postojećeg alarma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Kucnite na alarm koji želite urediti.

5

Kucnite na Vrijeme.

6

Pomičite se prema gore ili prema dolje kako biste prilagodili vrijeme.

7

Kucnite na Postaviti.

8

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

9

Kucnite na OK.

Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji odaberete za opće postavke vremena,

npr. 12-satni ili 24-satni.

Deaktiviranje alarma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Skinite oznaku sa kvadratića pored alarma koji želite deaktivirati.

Aktiviranje postojećeg alarma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Označite kvadratić pored alarma koji želite aktivirati.

Brisanje alarma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

5

Kucnite na Izbrisati alarm, zatim kucnite na OK.

Za postavljanje melodije zvona za alarm

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Kucnite na alarm koji želite urediti.

5

Kucnite na Melodija zvona i odaberite opciju.

6

Kucnite na Gotovo, zatim kucnite na OK.

Za postavljanje alarma koji se ponavlja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Kucnite na alarm koji želite urediti.

5

Kucnite na Ponoviti.

6

Označite kvadratiće za željene dane i kucnite na OK.

7

Kucnite na OK.

102

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje naslova za alarm

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Kucnite na alarm koji želite urediti.

5

Kucnite na Oznaka i unesite naziv za alarm.

6

Kucnite na OK.

Za aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Kucnite na alarm koji želite urediti.

5

Označite Upozorenje vibracijom kvadratić, zatim kucnite na OK.

Za postavljanje alarma da se oglase kad je telefon u nečujnom režimu rada

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Sat.

3

Kucnite na Postaviti alarm.

4

Pritisnite . , zatim kucnite na Postavke.

5

Označite Alarm u neč. rež. rada kvadratić.

Odlaganje alarma kada se oglasi

Kada se alarm oglasi, kucnite Odložiti.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Kada se alarm oglasi, kucnite na Odbaciti.

103

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.