Sony Xperia E - Dodavanje geografske pozicije vašim fotografijama

background image

Dodavanje geografske pozicije vašim fotografijama

Uključite geografsko označavanje kako biste dodali približnu geografsku lokaciju (geo

oznaku) fotografijama kada ih snimate. Geografska lokacija utvrđuje se putem

bežičnih mreža (mobilne ili Wi-Fi® mreže) ili GPS tehnologije.
Kada se na ekranu kamere pojavi , geografsko označavanje je uključeno, ali

geografska pozicija nije pronađena. Kada se pojavi , geografsko označavanje je

uključeno i geografska lokacija je dostupna tako da vaša fotografija može biti

geografski označena. Kada se ne pojavi nijedan od dva navedena simbola,

geografsko označavanje je isključeno.

67

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za uključivanje geo označavanja

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko fotoaparat nije odabran, povucite prema .

3

Pritisnite , zatim kucnite na Geografsko označavanje > Uključeno.

4

Kucnite na OK kako biste pristali da omogućite GPS i/ili bežične mreže.

5

Provjerite opcije koje želite odabrati pod Usluge utvrđivanja lokacije.

6

Nakon što potvrdite vaše postavke, pritisnite kako biste se vratili na ekran

kamere.

7

Ukoliko se pojavi na ekranu kamere, vaša lokacija je dostuona i vaša

fotografije može biti geooznačena. Ukoliko ne, provjerite vaš GPS-Globalni

sistem pozicioniranja i/ili bežičnu mrežnu vezu.