Sony Xperia E - Snimanje fotografija sa fotoaparatom

background image

Snimanje fotografija sa fotoaparatom

Postoje tri načina da se snime fotografije sa foto-aparatom. Možete pritisnuti tipku

kamere, kucnuti na ekransko dugme kamere ili dodirnuti tačku na ekranu.

Otvaranje kamere

Kada je ekran aktivan, pritisnite i držite tipku kamere.

Za zatvaranje kamere

Pritisnite sa glavnog ekrana kamere.

Snimanje fotografije koristeći tipku kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko nije odabran fotoaparat, povucite prema .

3

Pritisnite tipku kamere sasvim prema dolje.

Za snimanje fotografije kucanjem na ekransko dugme

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko fotoaparat nije odabran, povucite prema .

3

Da biste prikazali sve postavke, pritisnite .

4

Kucnite na Način snimanja i odaberite Dugme na ekranu ukoliko već nije

odabrano.

5

Usmjerite kameru prema predmetu.

6

Kucnite ne ekransko dugme . Fotografija se snima odmah nakon što otpustite

prst.

Korištenje funkcije zumiranja

Kad je kamera otvorena, pritisnite tipku za jačinu zvuka prema gore ili prema

dolje kako biste zumirali za povećanje ili smanjenje prikaza.

Za prikazivanje fotografija i video isječaka

1

Otvorite kameru, zatim kucnite na sličicu na dnu ekrana da otvorite fotografiju ili

video isječak.

2

Listajte prema lijevo ili prema desno kako biste prikazivalii fotografije i video

isječke. Video isječci se identificiraju putem .

U koraku 1, također možete listati sličice s desna prema lijevo i zatim odabrati one koje želite

prikazati.

Brisanje fotografije

1

Otvorite fotografiju koju želite izbrisati.

2

Kucnite ekran kako bi se pojavilo .

3

Kucnite .

4

Kucnite OK za potvrdu.