Sony Xperia E - Dijeljenje vaših kontakata

background image

Dijeljenje vaših kontakata

Za slanje vaše vizit-karte

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite Ja.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Pošalji kontakt > OK.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Za slanje kontakta

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite na kontakt čije detalje želite poslati.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Pošalji kontakt > OK.

4

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

Za slanje nekoliko kontakata u isto vrijeme

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Pritisnite , a zatim kucnite Poslati kontakte.

3

Označite kontakte koje želite poslati, ili odaberite sve ukoliko želite poslati sve

kontakte.

4

Kucnite na Poslati, zatim kucnite na OK da potvrdite.

5

Odaberite dostupni način prijenosa i slijedite upute na ekranu.

47

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.