Sony Xperia E - Pravljenje rezervne kopije kontakata

background image

Pravljenje rezervne kopije kontakata

Za pravljenje rezervne kopije kontakata možete koristiti memorijsku karticu, SIM
karticu ili alat za sinhroniziranje na mreži kao što je Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

.

Za izvoženje svih kontakata na memorijsku karticu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Napravi rez. kopiju kontakata > Memorijska

kartica

.

3

Kucnite na OK.

Za izvoženje kontakata na SIM karticu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Napravi rez. kopiju kontakata > SIM kartica.

3

Označite kontakte koje želite izvesti, ili kucnite na Označiti sve ukoliko želite

izvesti sve vaše kontakte.

4

Kucnite na Naprav. rez. kopiju.

5

Odaberite Dodaj kontakte ukoliko želite dodati kontakte postojećim kontaktima

na vašoj SIM kartici, ili odaberite Zamijeni sve kontakte ukoliko želite zamijeniti

postojeće kontakte na vašoj SIM kartici.

Kada izvozite kontakte na SIM karticu, ne mogu se izvesti sve informacije. Razlog su

ograničenja količine memorije na SIM karticama.

48

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.