Sony Xperia E - Prespajanje kontakata na vaš novi telefon

background image

Prespajanje kontakata na vaš novi telefon

Postoji nekoliko načina da prespojite kontakte na vaš novi telefon. Odaberite način

prijenosa koji najbolje odgovara vašoj situaciji.

Prespajanje kontakata koristeći PC

Možete koristiti PC da prespojite kontakte sa nekoliko različitih brendova telefona,

uključujući iPhone, Samsung, HTC i Nokia.

Potrebno je da imate:

PC s operativnim sistemom Windows

®

, koji je povezan na internet

USB kablo za vaš stari telefon

43

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

USB kablo za vaš novi Android™ mobitel

Vaš stari telefon

Vaš novi Android™ mobitel

Korištenje programa PC Companion za prenošenje kontakata

Ako prenosite kontakte putem računara, koristite program PC Companion. Besplatan

je, a instalacijske datoteke već su sačuvane na vašem novom telefonu. PC

Companion također nudi niz drugih funkcija, uključujući pomoć za ažuriranje softvera

telefona.

Instaliranje aplikacije PC Companion

1

Novi telefon

: Uključite vaš novi Android™ telefon i povežite ga na PC koristeći

USB kablo.

2

Novi telefon

: Kucnite na Instalirati da instalirate PC Companion na PC.

3

Računar

: Ukoliko se pojavi skočni prozor, odaberite

Run Startme.exe. U novom

skočnom prozoru koji se pojavi, kliknite

Install da pokrenete instalaciju i zatim

slijedite upute kako biste završili instalaciju.

Za prespajanje kontakata na vaš novi telefon koristeći PC Companion

1

Pobrinite se da je PC Companion instaliran na vaš PC.

2

Otvorite program PC Companion na PC-iju, zatim kliknite

Contacts Setup i

slijedite upute za prespajanje vaših kontakata.

Prespajanje kontakata koristeći Apple® Mac® računar

Za detaljne upute o tome kako koristiti Apple Mac računar da prespojite kontakte sa

starog telefona, idite na

Transfer your contacts.

Prespajanje kontakta koristeći sinhronizacijske račune

Vaš telefon radi sa popularnim sinhronizacijskim računima na mreži kao što su Google
Sync™, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

ili Facebook™. Ukoliko ste sinhronizirali

kontakte u starom telefonu ili računaru sa računom na mreži, možete prespojiti vaše

kontakte na novi telefon koristeći taj račun. Za detaljnije informacije u vezi

sinhronizacije, pogledajte Sinhroniziranje vaše službene e-pošte, kalendara i

kontakata

na stranici 96.

Za sinhroniziranje vaših kontakata u telefonu sa sinhronizacijskim računom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Postavke > Računi i usklađivanje.

3

Da biste postavili sinhronizacijski račun, kucnite na Dodaj račun i slijedite upute

na ekranu. Ukoliko ste već postavili sinhronizacijski račun i želite usklađivati sa

tim računom, kucnite na račun, pritisnite , i kucnite na Sinhroniziraj sada.

Prespajanje kontakata sa SIM kartice

Za uvoz kontakata sa SIM kartice

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite . , zatim kucnite na Uvoz kontakata > SIM kartica.

3

Ukoliko ste postavili sinhronizacijski račun, možete odabrati da pod taj račun

dodate kontakte SIM kartice. Ili možete odabrati da ove kontakte koristite samo

u telefonu. Odaberite vašu željenu opciju.

4

Da biste uvezli jedan kontakt, pronađite i kucnite na kontakt. Da uvezete sve

kontakte, kucnite na Uvesti sve.

Prespajanje kontakata sa memorijske kartice

Za uvoženje kontakata sa memorijske kartice

44

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Pritisnite , zatim kucnite na Uvoz kontakata > Memorijska kartica.

3

Ukoliko ste postavili sinhronizacijski račun, pod taj račun možete dodati

uvezene kontakte memorijske kartice. Ili možete odabrati da samo koristite

uvezene kontakte u telefonu. Odaberite vašu željenu opciju.

4

Ukoliko imate više od jedne datoteke vizit-karte na memorijskoj kartici,

pojavljuje se lista koja prikazuje različite skupine kontakata u mobitelu, uz

odgovarajuće datume kada su oni kreirani. Odaberite skupinu koju želite uvesti.

Primanje kontakata sa drugih uređaja

Za primanje podataka o kontaktu poslanih korištenjem Bluetooth™ tehnologije

1

Pobrinite se da je Bluetooth™ funkcija uključena i da je vaš telefon postavljen

na vidljivo. Ukoliko nije, ne možete primiti podatke sa drugih uređaja.

2

Kada se od vas zatraži da potvrdite da li želite primiti datoteku, kucnite na

Prihvatiti

.

3

Povucite prema dolje panel sa obavještenjima i kucnite na datoteku koju ste

primili da biste uvezli podatke o kontaktu.

Za primanje kontakata poslatih korištenjem usluge razmjene poruka

1

Kada primite novu tekstualnu poruku, multimedijalnu poruku ili poruku e-pošte,

otvorite poruku.

2

Primljeni podaci o kontaktu se pojavljuju kao vizit-karta prilog. Kucnite na ili

dodirnite i držite vizit-kartu datoteku da biste otvorili izbornik, tako da možete

sačuvati podatke o kontaktu.