Sony Xperia E - Zaključavanje i zaštita vašeg telefona

background image

Zaključavanje i zaštita vašeg telefona

IMEI broj

Svaki broj ima jedinstven IMEI (International Mobile Equipment Identity) broj. Trebali

biste sačuvati kopiju ovog broja. Ukoliko je vaš telefon ukraden, vaš pružalac mreže

može koristiti vaš IMEI broj da zaustavi telefon da pristupi mreži u vašoj zemlji.

Za prikazivanje vašeg IMEI broja

Isključite telefon, a zatim uklonite poklopac baterije i bateriju da prikažete vaš IMEI

broj.

Otvorite birač na vašem uređaju i unesite

*#06#*

.

Prikazivanje IMEI broja na telefonu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Informacije o telefonu > Status.

3

Pomaknite se do IMEI kako biste prikazali IMEI broj.

Zaštita SIM kartice

Zaključavanjem SIM kartice štiti se samo vaša pretplata. Mobitel će i dalje raditi sa

dvije nove SIM kartice. Ako je jedno od zaključavanja SIM kartice uključeno, morate

unijeti PIN (Osobni identifikacioni broj). Ako unesete pogrešan PIN veći broj puta od

maksimalno dozvoljenog broja pokušaja, SIM kartica će se blokirati. Tada će biti

potrebno da unesete PUK (Osobni ključ deblokiranja) i zatim novi PIN. PIN (Osobni

105

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

identifikacioni broj), PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) i PUK (Osobni ključ

deblokiranja) dobijate od svog operatera mreže.

Omogućavanje zaključavanja SIM kartice PIN-om (Osobni identifikacioni broj)

1

Iz Početni ekran, kucnite na . .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice.

3

Kucnite na Zaključati SIM karticu.

4

Unesite PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite OK.

Promjena PIN-a (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice

1

Iz Početni ekran, kucnite na . .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Postav. zaklj. SIM kartice.

3

Kucnite na Promijeniti PIN SIM kar..

4

Unesite stari PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite na OK.

5

Unesite novi PIN (Osobni identifikacioni broj) SIM kartice i kucnite na OK.

6

Ponovno ukucajte novi PIN (Osobni identifikacioni broj SIM kartice) i kucnite na

OK

.

Promjena PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) SIM kartice

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva

3

Kucnite na Brojevi fiksnog biranja > Prom. Osobni id. broj 2.

4

Unesite stari PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) SIM kartice i kucnite na OK.

5

Unesite novi PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2 SIM kartice) i kucnite na OK.

6

Potvrdite novi PIN2-Osobni identifikacioni broj 2 i kucnite na OK.

Deblokiranje zaključane SIM kartice

1

Kada se Unesite PUK i novi PIN kôd pojavi, unesite PUK (Osobni ključ

deblokiranja).

2

Unesite novi PIN (Osobni identifikacioni broj) kôd i kucnite OK.

Ukoliko unesete neispravan PUK-Osobni ključ deblokiranja kôd suviše mnogo puta, SIM

kartica će biti blokirana. Ukoliko se ovo desi, obratite se vašem operateru mreže kako biste

dobili novu SIM karticu.

Postavljanje zaključavanja ekrana

Za postavljanje zaključavanja ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Odaberite opciju.

Veoma je važno da ne zaboravite uzorak vašeg otključavanja ekrana, PIN-Osobni

identifikacioni broj ili lozinku. Ukoliko zaboravite ove informacije, neće biti moguće obnoviti

važne podatke kao što su kontakti i poruke. Obratite se Sony Centru za podršku za više

informacija.

Za kreiranje uzorka za otključavanje ekrana

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Zaključani ekran > Uzorak.

3

Slijedite upute u telefonu. Od vas će se tražiti da odaberete sigurnosno pitanje

koje će se koristiti za otključavanje telefona ako zaboravite svoj uzorak za

otključavanje ekrana.

Deblokiranje ekrana korištenjem uzorka za otključavanje ekrana

1

Aktivirajte ekran.

2

Nacrtajte svoj uzorak za otključavanje ekrana.

Ako uzorak za otključavanje ekrana koji nacrtate bude odbijen pet puta za redom, možete

odabrati ili da čekate 30 sekundi i pokušate ponovo ili da odgovorite na sigurnosno pitanje

koje ste odabrali.

106

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu uzorka za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost > Zaključani ekran.

3

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

4

Kucnite na Uzorak.

5

Slijedite upute u telefonu.

Za onemogućavanje uzorka za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

3

Kucnite na Prevlačenje.

Za kreiranje PIN-Osobnog identifikacionog broja za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

> Osobni identifikacioni broj.

2

Unesite brojčani PIN.

3

Ako je potrebno, kucnite kako biste minimizirali tastaturu.

4

Kucnite na Nastaviti.

5

Ponovo unesite i potvrdite PIN.

6

Ako je potrebno, kucnite kako biste minimizirali tastaturu.

7

Kucnite na OK.

Za onemogućavanje PIN-Osobnog identifikacionog broja za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Unesite PIN, a zatim kucnite Dalje.

3

Kucnite na Prevlačenje.

Za kreiranje lozinke za zaključavanje ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

> Lozinka.

2

Unesite lozinku.

3

Ako je potrebno, kucnite kako biste minimizirali tastaturu.

4

Kucnite na Nastaviti.

5

Ponovo unesite i potvrdite lozinku.

6

Ako je potrebno, kucnite kako biste minimizirali tastaturu.

7

Kucnite na OK.

Za onemogućavanje lozinke za otključavanje ekrana

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na > Postavke > Sigurnost > Zaključani

ekran

.

2

Unesite vašu lozinku i kucnite na Dalje.

3

Kucnite na Prevlačenje.