Sony Xperia E - Glasovna pošta

background image

Glasovna pošta

Ukoliko vaša pretplata uključuje uslugu glasovne pošte, pozivaoci vam mogu ostaviti

govorne poruke kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive. Broj vaše usluge

glasovne pošte je obično sačuvan na vašoj SIM kartici. Ukoliko to nije slučaj, broj

možete dobiti od vašeg pružaoca usluga i unijeti ga ručno.

39

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za unošenje broja govorne pošte

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Nađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Postavke glasovne pošte >

Broj govorne pošte

.

3

Unesite broj vaše govorne pošte.

4

Kucnite OK.

Pozivanje usluge govorne pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Telefon.

3

Dodirnite i držite

1

.