Sony Xperia E - Upravljanje pozivima

background image

Upravljanje pozivima

Možete koristiti dvije SIM kartice i prelaziti sa jedne na drugu po potrebi. Kada koristite

jednu SIM karticu za upravljanje pozivima, druga SIM kartica se automatski

onemogućava.
Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, kucanjem na broj koji je

sačuvan na listi kontakata u telefonu ili kucanjem na telefonski broj u prikazu registra

poziva. Također možete koristiti svojstvo pametnog biranja da brzo pronađete brojeve

sa vaše liste kontakata i iz registra poziva.

Upućivanje poziva biranjem

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Telefon.

3

Unesite broj primatelja i kucnite Pozvati. Za brisanje broja kucnite .

Završavanje poziva

Kucnite .

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Nađite i kucnite Telefon.

3

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”.

4

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj (bez početne 0) i telefonski broj, a

zatim kucnite Pozvati.

Za odgovaranje na poziv

Povucite udesno preko ekrana.

Ako koristite obične slušalice bez mikrofona, morate ukloniti slušalice iz poveznika za slušalice

kako biste mogli odgovoriti na poziv.

Za odbijanje poziva

Povucite ulijevo preko ekrana.

38

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odbijanje drugog poziva

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite preko ekrana.

Promjena jačine zvuka slušalice tokom poziva

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema gore ili prema dolje.

Uključivanje zvučnika za vrijeme poziva

Kucnite .

Isključivanje tona mikrofona tokom poziva

Kucnite .

Za aktiviranje ekrana tokom poziva

Pritisnite .

Unošenje brojeva tokom poziva

1

Tokom poziva, kucnite . Pojavljuje se tastatura.

2

Unesite brojeve.

Za isključivanje tona melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv pritisnite tipku za jačinu zvuka.

Nedavni pozivi

U registru poziva možete prikazati propuštene , primljene i upućene pozive.

Za prikazivanje vaših propuštenih poziva

1

Kada ste propustili poziv se pojavljuje na statusnoj traci. Povucite statusnu

traku prema dolje.

2

Kucnite Propušteni poziv.

Pozivanje broja iz registra poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Telefon.Pojavljuje se prikaz registra poziva u gornjem dijelu

ekrana.

3

Da biste direktno pozvali broj, kucnite željeni broj. Da biste uredili broj prije

pozivanja, dodirnite i držite željeni broj, a zatim kucnite Uredi broj prije

pozivanja

.

Broj možete pozvati i ako kucnete > Povratni poziv.

Za dodavanje broja iz registra poziva vašim kontaktima

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Telefon.Pojavljuje se prikaz registra poziva u gornjem dijelu

ekrana.

3

Dodirnite i držite broj, zatim kucnite Dodati u Kontakte.

4

Kucnite željeni kontakt ili kucnite Kreirati novi kontakt.

5

Uredite detalje kontakta i kucnite Gotovo.