Sony Xperia E - Korištenje razmjene tekstualnih i multimedijalnih poruka

background image

Korištenje razmjene tekstualnih i multimedijalnih poruka

Sa svog telefona možete poslati i primiti tekstualne poruke koristeći SMS - Uslugu

razmjene kratkih poruka. Ako vaša pretplata obuhvata MMS (Usluga multimedijskih

poruka), također možete slati i primati poruke koje sadrže multimedijalne datoteke,

npr. slike i video isječke. Broj znakova koji možete poslati unutar jedne tekstualne

poruke razlikuje se ovisno o operatoru i jeziku kojeg koristite. Ukoliko pređete limit na

broj znakova, onda će sve vaše poruke biti povezane i poslane zajedno kao jedna

poruka. Naplatit će vam se svaka tekstualna poruka koju pošaljete. Kada prikazujete

vaše poruke, one se pojavljuju u razgovorima, što znači da su sve poruke koje su

poslane ili koje su stigle od određene osobe grupisane zajedno.

Da biste poslali multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravne MMS postavke u vašem

telefonu. Pogledajte

Postavke za Internet i razmjenu poruka

na stranici 33.

Za kreiranje i slanje poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na Nova poruka.

3

Da biste dodali primaoca, kucnite Dodati primatelja, a zatim nađite i označite

okvir za potvrdu pored imena primaoca. Da biste dodali više od jednog

primaoca, označite okvire za potvrdu pored željenih primalaca. Također možete

ručno unijeti puni broj u polje za traženje, a zatim kucnuti Dodati.

4

Kada završite dodavanje primalaca, kucnite Gotovo.

5

Kucnite Pisanje poruke i unesite tekst poruke.

6

Ukoliko želite dodati multimedijalnu datoteku, kucnite i odaberite opciju.

7

Ukoliko želite dodati ili ukloniti primatelje prije slanja poruke, pritisnite . Da

biste dodali primatelja, kucnite Dodati primatelja. Da biste uklonili primatelja,

kucnite Urediti primaoce i kucnite uz polje primaoca. Kada završite, kucnite

na Gotovo.

8

Da biste poslali poruku, kucnite Šalji.

Ako izađete iz poruke prije nego što je pošaljete, ona će biti sačuvana kao nacrt. Razgovor će

biti označen riječju Nacrt:.

Za čitanje primljene poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite i držite poruku, zatim kucnite na

Preuzeti poruku

.

Kada primite tekstualnu ili multimedijalnu poruku, se pojavi na statusnoj traci. Da biste

pročitali poruku, također možete povući statusnu traku prema dolje i kucnuti na primljenu

poruku kada je statusna traka otvorena.

Za odgovaranje na poruku

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Unesite vaš odgovor i kucnite na Šalji.

Prosljeđivanje poruke

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Razmjena poruka.

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, zatim kucnite na Proslijediti

poruku

.

4

Odaberite primaoca sa liste ili kucnite na Dodati primatelja kako biste dodali

primaoca koji nije na listi.

5

Uredite poruku i kucnite Šalji.

49

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za brisanje poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati, zatim kucnite na Izbrisati poruku >

Da

.

Za brisanje razgovora

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Pritisnite , zatim kucnite na Izbriši razgovore.

3

Označite okvire za izbor za razgovore koje želite izbrisati, zatim kucnite na

Izbrisati

.

Za čuvanje broja pošiljaoca u kontakt

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Kucnite na razgovor.

3

Kucnite na broj pošiljaoca koji se nalazi u vrhu ekrana.

4

Kucnite na .

5

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite na ako želite kreirati novi kontakt.

6

Uredite informacije o kontaktu i kucnite na Gotovo.

Pozivanje pošiljatelja poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Kucnite razgovor.

3

Kucnite broj pošiljatelja koji se nalazi na vrhu ekrana.

4

Ako je primatelj sačuvan u vašim kontaktima, kucnite telefonski broj koji želite

pozvati. Ako niste sačuvali primatelja u vašim kontaktima , kucnite .

Za čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite i držite poruku, zatim kucnite na

Preuzeti poruku

.

4

Dodirnite i držite datoteku koju želite sačuvati, zatim odaberite željenu opciju.