Sony Xperia E - Sadržaj

background image

Sadržaj

Xperia™ E Korisnički vodič.........................................................6
Početak rada.................................................................................7

Šta je Android™?...............................................................................7
Pregled telefona.................................................................................7
Sklapanje...........................................................................................9
Isključivanje i uključivanje telefona...................................................11
Zaključavanje ekrana.......................................................................12
Vodič za postavljanje.......................................................................12
Računi i usluge.................................................................................12

Upoznavanje vašeg telefona.....................................................14

Korištenje tipki..................................................................................14
Baterija.............................................................................................14
Korištenje ekrana osjetljivog na dodir..............................................16
Početni ekran...................................................................................18
Snimanje zaslona ekrana.................................................................21
Pristupanje i korištenje aplikacija.....................................................21
Status i obavještenja........................................................................22
Izbornik postavki telefona.................................................................24
Kucanje teksta..................................................................................25
Prilagođavanje vašeg telefona.........................................................29
Memorija..........................................................................................31
Korištenje slušalice s mikrofonom s telefonom................................32
Postavke za Internet i razmjenu poruka...........................................33
Upotreba kontroling podataka..........................................................33
Postavke mobilne mreže..................................................................34

Google Play™.............................................................................36

Početak rada sa Google Play™.......................................................36
Preuzimanje s usluge Google Play™...............................................36
Brisanje podataka za aplikacije........................................................37
Dozvole............................................................................................37
Instaliranje aplikacija koje ne potiču s usluge Google Play™ .........37

Pozivanje.....................................................................................38

Pozivi za hitne slučajeve..................................................................38
Upravljanje pozivima........................................................................38
Glasovna pošta................................................................................39
Višestruki pozivi...............................................................................40
Konferencijski pozivi.........................................................................40
Postavke poziva...............................................................................41

2

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kontakti.......................................................................................43

Informacije u vezi Kontakti...............................................................43
Prespajanje kontakata na vaš novi telefon.......................................43
Upravljanje vašim kontaktima..........................................................45
Komuniciranje sa vašim kontaktima.................................................47
Dijeljenje vaših kontakata.................................................................47
Pravljenje rezervne kopije kontakata...............................................48

Razmjena poruka.......................................................................49

Korištenje razmjene tekstualnih i multimedijalnih poruka.................49
Opcije za tekstualne i multimedijalne poruke...................................50
Google Talk™ .................................................................................50

E-pošta........................................................................................52

Početak rada sa aplikacijom Email..................................................52
Korištenje e-pošte............................................................................53

"WALKMAN" aplikacija..............................................................57

O muzici...........................................................................................57
Kopiranje medijskih datoteka na memorijsku karticu.......................57
Korištenje WALKMAN playera.........................................................58
Otkrivanje povezanog audio sadržaja..............................................59
Korištenje Moja muzike za organiziranje vaših numera ..................59
Liste reprodukcije.............................................................................61
Kontrola WALKMAN playera............................................................61
Zaštita sluha.....................................................................................62
TrackID tehnologija..........................................................................62
PlayNow™ usluga............................................................................63

FM radio......................................................................................64

Informacije u vezi FM radija.............................................................64
Korištenje vaših omiljenih radio kanala............................................65
Postavke zvuka................................................................................65
Identificiranje radio numera koristeći TrackID™..............................65

Kamera........................................................................................66

Informacije u vezi kamere................................................................66
Snimanje fotografija sa fotoaparatom..............................................67
Dodavanje geografske pozicije vašim fotografijama........................67
Postavke fotoaparata.......................................................................68
Snimanje videa.................................................................................69
Postavke video kamere....................................................................70

Album..........................................................................................73

Prikazivanje fotografija i video zapisa u albumu..............................73
Prikazivanje fotografija i video zapisa sačuvanih u mobitelu...........73
Za prikazivanje vaših fotografija na karti..........................................77
Prikazivanje vaših albuma na mreži.................................................78

3

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Filmovi.........................................................................................80

O Filmovima.....................................................................................80
Korištenje aplikacije Filmovi.............................................................80

Web pretraživač..........................................................................81

Informacije u vezi web pretraživača.................................................81
Pretraživanje weba...........................................................................81
Kretanje po web stranicama.............................................................82
Upravljanje markerima.....................................................................83
Upravljanje tekstom i slikama...........................................................84
Višestruki prozori..............................................................................84
Preuzimanje sa weba.......................................................................85
Postavke pretraživača......................................................................85

Povezivost...................................................................................87

Povezivanje na bežične mreže........................................................87
Bluetooth™ bežična tehnologija.......................................................89
Povezivanje vašeg telefona sa računarom......................................91
Skeniranje barkodova sa NeoReader™ aplikacijom........................93

Sinhroniziranje podataka na mobitelu.....................................95

Informacije u vezi sinhroniziranja podataka na mobitelu..................95
Sinhronziranje sa Google™.............................................................95
Sinhroniziranje vaše službene e-pošte, kalendara i kontakata........96
Sinhroniziranje sa Facebook™........................................................96
Sinhroniziranje putem SyncML™.....................................................97

Karte i lokacije............................................................................99

Informacije u vezi usluga lociranja...................................................99
Korištenje GPS-Globalnog sistema pozicioniranja...........................99
Google Maps™..............................................................................100
Korištenje Google Maps™ za dobijanje uputa...............................100

Kalendar i budilnik...................................................................101

Kalendar.........................................................................................101
Budilnik...........................................................................................101

Podrška i održavanje...............................................................104

Ažuriranje telefona.........................................................................104
Zaključavanje i zaštita vašeg telefona............................................105
Pronalaženje uređaja.....................................................................107
Aplikacija Pomoć............................................................................108
Recikliranje vašeg telefona............................................................108

Referenca..................................................................................109

Pregled postavki telefona...............................................................109
Pregled ikona statusa i obavještenja..............................................110
Pregled aplikacija...........................................................................111

4

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Važne informacije.....................................................................113

Letak sa važnim informacijama......................................................113
Ograničenja za usluge i svojstva....................................................113
Pravne informacije.........................................................................113

5

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.