Sony Xperia E - Baterija

background image

Baterija

Punjenje baterije

Kad kupite telefon, baterija u njemu je djelimično napunjena. Može proteći nekoliko

minuta prije nego se ikona baterije pojavi na ekranu kada povežete kabl punjača

telefona na izvor električne energije, kao što je USB priključak ili punjač za telefon.

Vaš telefon možete koristiti i dok se puni. Punjenjem telefona tokom dužeg

vremenskog period, npr. preko noći, ne oštećuje se baterija na telefonu.

Baterija će se početi prazniti malo nakon što se u potpunosti napuni i onda će se ponovno

početi puniti nakon određenog vremena kada se priključi punjač. Na taj način se produžava

životni vijek baterije i može dovesti do toga da status napunjenosti prikazuje nivo niži od 100

procenata.

Za punjenje uređaja

14

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Uključite punjač u utičnicu.

2

Uključite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB priključak na računaru).

3

Uključite drugi kraj kabla u mikro USB priključak na uređaju, tako da USB

simbol bude okrenut prema gore. LED statusa baterije svijetli kada se pokrene

punjenje.

4

Kada je LED statusa baterije zelene boje, uređaj je sasvim napunjen. Prekinite

vezu USB kabla iz uređaja direktnim povlačenjem. Pazite da ne savijete

poveznik prilikom uklanjanja kabla iz uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći nekoliko minuta dok LED lampice zasvijetle

nakon uključivanja kabla punjača u izvor napajanja.

Stanje LED baterije

Zelena

Baterija je u potpunosti napunjena

Trepčuća crvena Nivo napunjenosti baterije je nizak

Narandžasta

Baterija se puni. Nivo napunjenosti baterije je između niskog i potpuno napunjenog

Provjeravanje nivoa napunjenosti baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Informacije o telefonu > Status > Nivo

napunjenosti baterije

.

Poboljšanje učinka baterije

Sljedeći savjeti vam mogu pomoći da poboljšate učinak baterije:

Često punite uređaj. Ovo neće uticati na trajanje veze baterije.

Preuzimanje podataka sa interneta troši energiju. Kada ne koristite internet, možete

štediti energiju tako što ćete onemogućiti sve podatkovne veze preko mobilnih mreža.

To možete uraditi iz Postavke > Više... > Mobilne mreže > Promet podataka. Ova

postavka ne spriječava vaš uređaj da prenosi podatke putem drugih bežičnih mreža.

Isključite GPS (Globalni sistem pozicioniranja), Bluetooth™ i Wi-Fi® kada vam ta

svojstva nisu potrebna. Možete ih uključivati i isključivati na jednostavniji način tako

što ćete dodati kontrolu za brze postavke na vaš Početni ekran. Ne morate isključivati

3G.

Postavite vaše aplikacije za sinhronizaciju (korištene da sinhronizirate vašu e-poštu,

kalendar i kontakte) na ručno sinhroniziranje. Također možete automatski

sinhronizirati, ali povećati intervale.

Provjerite meni za korištenje baterije koji se nalazi u uređaju kako biste vidjeli koje

aplikacije troše najviše energije. Baterija troši više energije kada se koriste aplikacije

za tok video zapisa i muzike, kao što je YouTube™. Neke Android Market™ aplikacije

također troše više energije.

Zatvorite i izađite iz aplikacije koje ne koristite.

Smanjite nivo osvjetljenja prikaza ekrana.

Isključite vaš uređaj ili koristite Režim letenja avionom ukoliko se nalazite u području

u kojem nema pokrivenosti mrežom. U protivnom, vaš uređaj će stalno tražiti dostupne

mreže, a to troši energiju.

Za slušanje muzike koristite originalni Sony handsfree uređaj. Handsfree uređaj

zahtijeva manje energije baterije nego zvučnici uređaja.

Uređaj čuvajte u stanju pripravnosti kada god je to moguće. Stanje pripravnosti odnosi

se na vrijeme tokom kojeg je uređaj povezan na mrežu, ali se ne koristi.

Pristupanje izborniku korištenja baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Baterija kako biste vidjeli koje instalirane

aplikacije troše najviše energije baterije.

15

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za dodavanje kontrole za saobraćaj podataka na vaš početni ekran

1

Iz vašeg Početni ekran, pritisnite .

2

Kucnite na Dodati > Kontrole > Alati.

3

Listajte lijevo da pronađete i odaberete Promet podataka kontrolu. Sada

jednostavnije možete uključiti i isključiti vašu podatkovnu vezu.

Za dodavanje kontrole brzih postavki na vaš početni ekran

1

Iz vašeg Početni ekran, pritisnite .

2

Kucnite na Dodati > Kontrole > Alati.

3

Odaberite Brze postavke kontrolu.

Smanjenje potrošnje baterije programom za štednju energije

Koristite unaprijed postavljenje načine rada za štednju energije kako biste upravljali

aplikacijama koje troše puno energije i smanjili potrošnju baterije. Uz program za

štednju energije, također možete prilagoditi postavke u svakom načinu rada za štednju

energije prema načinu na koji koristite telefon.

Aktiviranje načina rada za štednju energije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Štednja energije.

3

Kucnite ikonu pored načina rada za štednju energije koji želite aktivirati.

Deaktiviranje načina rada za štednju energije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Štednja energije.

3

Kucnite osvijetljenu ikonu pored aktivnog načina rada za štednju energije kako

biste ga isključili.

Za promjenu postavki za način štednje energije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Štednja energije.

3

Da biste otvorili meni postavki, kucnite na ime načina štednje energije.

4

Prilagodite postavke prema želji kako biste sačuvali energiju.

5

Kucnite na .

Prikaz obavještenja funkcije za štednju energije

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Štednja energije.

3

Kucnite .

4

Označite okvir za izbor Statusna traka.