Sony Xperia E - Upravljanje markerima

background image

Upravljanje markerima

Markeri vam omogućavaju brzi pristup omiljenim i često posjećivanim web stranicama.

Možete dodati markere direktno iz vašeg pretraživača mobitela. Također možete

sinhronizirati vaš pretraživač mobitela sa Google Chrome™ markerima koje ste

sinhronizirali sa vašim Google računom koristeći računar. Pogledajte Sinhroniziranje

pretraživača sa Google™ Chrome

na stranici 95.

Ovisno o vašem operateru mreže, neki markeri mogu biti prethodno instalirani na

telefonu.

Postavljanje markera na web stranicu

1

Dok prikazujete web stranicu, pritisnite .

2

Kucnite na Sačuvaj u markerima.

3

Ako želite, uredite marker.

4

Kada završite, kucnite OK.

Za otvaranje markera

1

Kada je pretraživač otvoren, listajte prema dolje na ekranu da bi se otvorile

trake za traženje i adresu.

2

Kucnite na pored trake za traženje i adresu, zatim kucnite na . Imena bilo

kojih računa koje ste sinhronizirali sa Google Chrome™ se prikazuju. Markeri

koje ste direktno sačuvali na mobitel se pokazuju ispod Lokalne računa.

3

Da biste prikazali markere računa, kucnite na račun. Svi markeri u računu se

prikazuju.

4

Da otvorite marker, kucnite na njega.

Za uređivanje markera

1

Kada je pretraživač otvoren, listajte prema dolje na ekranu kako biste

pretraživali i pojavit će se traka za adresu.

2

Kucnite pored trake za pretraživanje i adresu, a zatim kucnite .

3

Dodirnite i držite marker.

4

U izborniku koji se pojavi kucnite Urediti marker.

5

Uredite marker po želji.

6

Kada završite, kucnite OK.

Dodavanje markirane web stranice na početnom ekranu

1

Kada je pretraživač otvoren, listajte prema dolje na ekranu kako biste

pretraživali i pojavit će se traka za adresu.

2

Kucnite pored trake za pretraživanje i adresu, a zatim kucnite .

3

Kucnite i držite marker koji želite dodati na vaš Početni ekran.

4

U izborniku koji se pojavi kucnite Dodajte prečicu na početnu str..

Za brisanje markera

1

Kada je pretraživač otvoren, listajte prema dolje na ekranu kako biste

pretraživali i pojavit će se traka za adresu.

2

Kucnite pored trake za pretraživanje i adresu, a zatim kucnite .

3

Dodirnite i držite marker.

4

U izborniku koji se pojavi kucnite Izbrisati marker kako biste izbrisali odabrani

marker.

Postavljanje markera na prethodno otvorenu web stranicu

1

Kada je pretraživač otvoren, listajte prema dolje na ekranu kako biste

pretraživali i pojavit će se traka za adresu.

2

Kucnite pored trake za pretraživanje i adresu, a zatim kucnite .

3

Kucnite Istorija tabulator, a zatim kucnite jednu od strelica prema dolje kako

biste prikazali spisak prethodno posjećenih web stranica.

4

Kucnite pored web stranice koju želite dodati kao marker.

5

Ako želite, uredite detaljnije informacije kao što su naziv i lokacija markera.

6

Kada završite, kucnite OK.

83

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.