Sony Xperia E - Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu

background image

Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu

V albu, v mřížce na kartě Obrázky můžete prohlížet miniatury fotografií a videoklipů.

Navíc lze zobrazit seznam všech alb a hledat obsah v každé složce.

Přehled karty Obrázky

1

Mřížka fotografií a videoklipů.

2

Celkový počet fotografií a videí.

73

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

3

Datum a počet položek v následující skupině.

4

Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.

5

Posunem nahoru a dolů zobrazíte obsah.

6

Přepnutí na seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.

7

Seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.

8

Ťuknutím vrátíte zobrazení v mřížce na kartě Obrázky.

9

Počet složek obsahujících obrázky a videa.

10 Složka obsahující všechny obrázky pořízené pomocí fotoaparátu telefonu.

11 Složka obsahující všechna videa pořízená pomocí fotoaparátu telefonu.

12 Všechny složky obsahující stažené nebo zkopírované obrázky nebo videa v telefonu.

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Album a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují

v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .

3

Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.

4

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii

nebo video zobrazíte listováním doprava.

Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko

Autom. otočení obrazovky v části Nastavení > Displej.

Zobrazení fotografií a videí v seznamu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Album > Obrázky a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na volbu . Složky obsahující fotografie nebo videoklipy pořízené

pomocí fotoaparátu telefonu jsou zobrazeny v horní části. Všechny ostatní

složky obsahující fotografie nebo videoklipy uložené v telefonu jsou seřazeny

podle abecedy.

4

Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí

v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .

5

Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.

6

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii

nebo video zobrazíte listováním doprava.

Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko

Autom. otočení obrazovky v části Nastavení > Displej.

74

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí

roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést

oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

1

V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu stiskněte tlačítko a aktivujte

režim výběru pomocí tlačítka Vybrat položky.

2

Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou

zvýrazněny modrým rámečkem.

3

S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu

nástrojů v horní části obrazovky.

Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček

nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je

používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím

ťuknutím provedete oddálení.

Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí

roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

1

Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom spusťte prohlížení

všech fotografií v albu pomocí tlačítka Prezentace.

2

Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

1

Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .

2

Vyberte možnost Otočit doleva nebo Otočit doprava. Fotografie bude uložena

v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

1

Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Oříznout

.

2

Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku

oříznutí. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením

dovnitř nebo ven.

3

Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte

se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté

roh přetáhněte.

4

Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a

podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované

pozice.

5

Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost Oříznout. Původní

neoříznutá verze zůstane uložená na paměťové kartě telefonu.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

1

Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Použít jako

> Obrázek kontaktu.

2

Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.

3

V případě potřeby fotografii ořízněte.

4

Ťukněte na volbu Oříznout.

75

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použití fotografie jako tapety

1

Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Použít jako

> Tapeta.

2

V případě potřeby fotografii ořízněte.

3

Ťukněte na volbu Oříznout.

Úprava fotografie

Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Upravit fotografii

.

Sdílení fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení

fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a

potom ťuknutím na možnost otevřete obrazovku s mapou.

2

Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.

3

Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii

přesunout.

4

Potom ťuknutím na tlačítko OK zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do

prohlížeče fotografií.

U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona společně s informací o umístění.

Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a

potom ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na volbu OK.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, stažených z Internetu

nebo zkopírovaných na paměťovou kartu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo

nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

1

Otevřete kartu Obrázky v albu.

2

Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.

3

Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.

4

Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku.

Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím

vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

76

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Sdílení videa

1

Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko a potom Sdílet.

2

V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a

poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Odstranění videa

1

Najděte v albu video, které chcete odstranit.

2

Dotykem a podržením ikony videa aktivujte režim výběru. Rámeček miniatury

vybraného videa zmodrá.

3

Ťukněte na položku a potom na položku OK.