Sony Xperia E - bezdrátová technologie Bluetooth™‎

background image

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k

připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu

a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače,

soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do

10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých

případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními

Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon,

nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

89

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku Nastavení a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku 〇 vedle možnosti Bluetooth, takže se položka 〇 přepne

na položku |. Ve stavovém řádku se zobrazí ikona .

4

Ťukněte na možnost Bluetooth.

5

Ťukněte na možnost Neviditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

Úprava doby viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.

3

Stiskněte tlačítko a vyberte možnost Časový limit viditelnosti.

4

Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po

zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

1

Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.

2

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.

4

Stiskněte tlačítko a vyberte možnost Přejmenovat telefon.

5

Zadejte název pro svůj telefon.

6

Ťukněte na možnost Přejmenovat.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit

k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato

zařízení pak používat k telefonování.
Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování

pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat

přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud

tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části

týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení

Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.
Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují

spárování a připojení k druhému zařízení.
Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku

můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

1

Ujistěte se, že má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou

funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.

2

Na obrazovce Home screen ťukněte na ikonu .

3

Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně. Zobrazí se seznam

všech dostupných zařízení Bluetooth™.

4

Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.

5

Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho. Telefon a

zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

1

Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje

spárování s telefonem, podle příslušného postupu spárujte telefon se

zařízením.

2

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.

4

Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete telefon připojit.

90

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.

3

U nastavení Párovaná zařízení ťukněte na položku vedle názvu zařízení,

jehož spárování chcete zrušit.

4

Ťukněte na možnost Zrušit párování.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií

Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie

Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

Fotografie a videa

Hudba a další zvukové soubory

Kontakty

Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

1

Příjem ze zařízení:

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth™ zapnutá a že je

zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.

2

Odesílání do zařízení:

Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete

odeslat, a přejděte k této položce.

3

V závislosti na aplikaci a položce, již chcete odeslat, může být například nutné

dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou

existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.

4

Vyberte možnost Sdílet nebo Odesl..

5

Vyberte možnost Bluetooth.

6

Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.

7

Ťukněte na název přijímajícího zařízení.

8

Příjem ze zařízení:

Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.

9

Odesílání do zařízení:

Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do

přijímajícího zařízení.

10

Příjem ze zařízení:

Potvrďte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

1

Ujistěte se, že máte funkci Bluetooth™ zapnutou a telefon je viditelný po ostatní

zařízení Bluetooth™.

2

Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do telefonu.

3

Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo

potvrďte nabízený kód.

4

Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový

řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.

5

Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu Přijmout.

6

Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek

směrem dolů.

7

Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů

a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ně.

3

Stiskněte tlačítko a vyberte možnost Zobrazit přijaté soubory.