Sony Xperia E - Práce s hovory

background image

Práce s hovory

Můžete používat dvě karty SIM a dle potřeby mezi nimi přepínat. Pokud

prostřednictvím jedné karty SIM přijmete hovor, druhá karta SIM se automaticky

vypne.
Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého

v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu

hovorů. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze

seznamu kontaktů a seznamů volání.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

1

Na Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku Telefon a ťukněte na ni.

3

Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost Volat. Chcete-li číslo vymazat,

ťukněte na možnost .

Ukončení hovoru

Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

1

Na Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku Telefon a ťukněte na ni.

3

Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.

4

Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní

číslo. Potom ťukněte na možnost Volat.

Přijetí hovoru

Přetáhněte ikonu doprava napříč obrazovkou.

Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba

ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

Přetáhněte ikonu doleva napříč obrazovkou.

37

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odmítnutí druhého hovoru

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu přes

obrazovku.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

1

Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.

2

Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané a přijaté hovory a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

1

Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

2

Ťukněte na možnost Zmeškaný hovor.

Vytočení čísla ze seznamu volání

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Telefon a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí

seznam volání.

3

Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před

vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost Před

voláním upravit číslo

.

Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti >

Zavolat zpět.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Telefon a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí

seznam volání.

3

Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost Přidat ke kontaktům.

4

Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku Vytvořit nový kontakt.

5

Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku Hotovo.