Sony Xperia E - Juriidiline teave

background image

Juriidiline teave

SonyC1505/C1504

Käesolev kasutusjuhend on avaldatud Sony Mobile Communications AB või tema kohalike filiaalide poolt ilma

mingi garantiita. Sony Mobile Communications AB võib igal ajal teha kasutusjuhendisse parandusi ja muudatusi,

mis on tingitud trükivigadest või hetketeabe ebatäpsustest ning programmide ja/või seadmete parendamise

tõttu. Need muudatused lisatakse juhendi järgmistesse väljaannetesse.
©Sony Mobile Communications AB, 2012.
Kõik õigused on kaitstud.

Oma mobiiltelefoniga saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, näiteks helinaid. Sellise sisu

kasutamine võib olla kolmanda osapoole õigustega (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohaldatavate

autorikaitseseadustega) piiratud või keelatud. Täiendava allalaaditava sisu ja selle edastamisel oma

mobiiltelefoni olete täielikult ise vastutav, Sony ei kanna selle eest mingit vastutust. Enne täiendava sisu

kasutamist palun kontrollige, kas see tegevus on vastavate litsentside või muude õiguste alusel lubatud. Sony ei

vastuta mingi täiendava sisu ega mingi kolmanda osapoole sisu täpsuse, rikkumatuse ja kvaliteedi eest. Mingil

juhul ei ole Sony ükskõik mis moel vastutav täiendava sisu ja kolmanda osapoole sisu väära kasutamise eest.

Selles kasutusjuhendis võidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele või rakendustele. Nende

rakenduste või teenuste kasutamisel võib olla vaja eraldi registreerimist kolmandaks lepinguosaliseks oleva

pakkuja juures ja kasutamisel võivad rakenduda lisatingimused. Kolmanda poole veebisaidil või selle kaudu

juurdepääsetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat

privaatsuspoliitikat. Sony ei garanteeri ega taga kolmandate poolte veebilehtede või pakutud teenuste toimimist.

Normatiivteabe, nt CE-vastavusmärgise vaatamiseks eemaldage aku.

Kõik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik

õigused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende

vastavatele omanikele.

Lisateavet vaadake saidilt

www.sonymobile.com.

Kõik joonised on näitlikud ja telefoni tegelik välimus või kuva võib joonistel kujutatust erineda.

Toode on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, mille omanik on Microsoft. Selle tehnoloogia kasutamine ja

levitamine ilma Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi, sh autoriõiguste, kaitsmiseks Windows Media

digiõiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks

WMDRM-tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud paluda Microsoftil

tühistada tarkvara funktsioon, mis võimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tühistamine ei

kehti kaitseta sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel nõustute, et Microsoft võib litsentsidele lisada

tühistusnimekirja. Sisuomanikud võivad teilt sisule juurdepääsemiseks nõuda WMDRM-i uuendamist. Kui

uuendusest keeldute, ei pääse te uuendust nõudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nähtud isiklikuks ja

mitteäriliseks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 video”) või AVC

(“AVC video”) kohaselt ja/või (ii) MPEG-4 või AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks

ja mitteäriliseks otstarbeks ja/või saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/või

AVC-videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav

teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teave on saadaval ettevõttest MPEG LA,

L.L.C. (vt http://www.mpegla.com). Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevõtetelt

Fraunhofer IIS ja Thomson.

113

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.