Sony Xperia E - תוכן העניינים

background image

םיניינעה

Xperia™ E

ךירדמ

שמתשמל

.............................................................

6

תונכה

הלעפהל

..................................................................................

7

המ

הז

Android™

?

...............................................................................

7

הריקס

תיללכ

לש

ןופלטה

.........................................................................

7

תבכרה

ןופלטה

.......................................................................................

8

הלעפה

יוביכו

לש

ןופלטה

.......................................................................

11

תליענ

ךסמ

..........................................................................................

11

ךירדמ

הרדגה

......................................................................................

11

תונובשח

םיתורישו

................................................................................

11

תורכיה

םע

ןופלטה

...........................................................................

13

שומיש

םישקמב

....................................................................................

13

הללוסה

...............................................................................................

13

שומיש

ךסמב

עגמה

...............................................................................

15

ךסמ

תיבה

...........................................................................................

17

עוציב

םוליצ

ךסמ

..................................................................................

19

השיג

םימושייל

שומישו

םהב

...................................................................

19

בצמ

םייוויחו

.........................................................................................

21

טירפת

תורדגה

ןופלטה

..........................................................................

23

תדלקה

טסקט

......................................................................................

23

המאתה

תישיא

לש

ןופלטה

.....................................................................

27

ןורכיז

..................................................................................................

30

שומיש

תירובידב

םע

ןופלטה

...................................................................

30

תורדגה

טנרטניא

תורדגהו

תרבעה

תועדוה

................................................

31

הטילש

שומישב

םינותנב

........................................................................

31

תורדגה

תשרה

תירלולסה

......................................................................

32

Google Play™

.............................................................................

34

תליחת

הדובעה

םע

Google Play™

.......................................................

34

הדרוה

מ

-

Google Play™

.....................................................................

34

יוקינ

ינותנ

םימושיי

................................................................................

34

תואשרה

.............................................................................................

35

תנקתה

םימושיי

םניאש

מ

-

Google Play™

.............................................

35

גויח

................................................................................................

36

תוחיש

םוריח

........................................................................................

36

לופיט

תוחישב

......................................................................................

36

את

ילוק

..............................................................................................

37

תוחיש

תובורמ

.....................................................................................

38

תוחיש

הדיעו

........................................................................................

38

תורדגה

החיש

......................................................................................

39

2

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ישנא

רשק

.......................................................................................

41

תודוא

ישנא

רשק

..................................................................................

41

תרבעה

ישנא

רשק

ןופלטל

שדחה

............................................................

41

לוהינ

ישנא

רשקה

.................................................................................

43

תורשקתה

םע

ישנא

רשקה

ךלש

..............................................................

45

ףותיש

ישנא

רשק

..................................................................................

45

יוביג

ישנא

רשקה

..................................................................................

45

תרבעה

תועדוה

...............................................................................

47

שומיש

תועדוהב

טסקט

הידמיטלומו

.........................................................

47

תויורשפא

תועדוה

טסקט

הידמיטלומו

.......................................................

48

Google Talk™

.................................................................................

48

אוד

"

ל

.............................................................................................

49

תליחת

הדובעה

םע

אוד

"

ל

......................................................................

49

שומיש

ראודב

ינורטקלאה

.......................................................................

50

םושיי

"

WALKMAN

"

......................................................................

53

תודוא

הקיזומ

.......................................................................................

53

תקתעה

יצבוק

הידמ

סיטרכל

ןורכיזה

........................................................

53

שומיש

ןגנב

WALKMAN

......................................................................

54

יוליג

ןכות

עמש

רושק

.............................................................................

55

שומיש

תורשפאב

'

הקיזומה

ילש

'

ןוגראל

תועוצר

........................................

55

תומישר

העמשה

...................................................................................

57

גדיווה

'

ט

לש

ןגנ

WALKMAN

.................................................................

57

הנגה

לע

העימשה

.................................................................................

58

תייגולונכט

TrackID

..............................................................................

58

תורישה

PlayNow™

............................................................................

59

וידר

FM

.........................................................................................

60

תודוא

וידר

FM

.....................................................................................

60

שומיש

תונחתב

וידר

תופדעומ

.................................................................

61

תורדגה

עמש

.......................................................................................

61

יוהיז

םיריש

םיעמשומה

וידרב

תועצמאב

TrackID™

..................................

61

המלצמ

...........................................................................................

62

תודוא

המלצמה

....................................................................................

62

םוליצ

תונומת

תועצמאב

תמלצמ

סליטסה

..................................................

62

תפסוה

םוקימ

יפרגואיג

םימולצתל

ךלש

.....................................................

63

תורדגה

תמלצמ

סליטס

..........................................................................

64

םוליצ

ינוטרס

ואידיו

...............................................................................

65

תורדגה

תמלצמ

ואידיווה

........................................................................

66

םובלא

............................................................................................

68

תגצה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םובלאב

......................................................

68

תגצה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םירומשש

ןופלטב

.........................................

68

תגצה

םימולצתה

ךלש

לע

הפמ

................................................................

71

תגצה

םימובלאה

םינווקמה

ךלש

..............................................................

73

3

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

םיטרס

............................................................................................

74

תודוא

םיטרס

.......................................................................................

74

תלעפה

םיטרס

.....................................................................................

74

ןפדפד

טנרטניא

...............................................................................

75

תודוא

ןפדפד

טנרטניאה

.........................................................................

75

השילג

טנרטניאב

..................................................................................

75

טווינ

ךותב

יפד

טנרטניא

.........................................................................

75

לוהינ

תוינמיס

.......................................................................................

76

לוהינ

טסקט

תונומתו

.............................................................................

77

תונולח

םיבורמ

.....................................................................................

78

תדרוה

םיטירפ

טנרטניאהמ

....................................................................

78

תורדגה

ןפדפד

.....................................................................................

79

תוירושיק

.........................................................................................

81

תורבחתה

תותשרל

תויטוחלא

.................................................................

81

תרושקת

תיטוחלא

Bluetooth

............................................................

83

רוביח

ןופלטה

בשחמל

...........................................................................

85

תקירס

םידוקרב

תועצמאב

םושייה

NeoReader™

....................................

87

ןורכנס

םינותנ

ןופלטב

.......................................................................

88

תודוא

ןורכנס

םינותנ

ןופלטב

...................................................................

88

ןורכנס

םע

Google™

...........................................................................

88

ןורכנס

יטירפ

אוד

"

ל

,

חול

הנש

ישנאו

רשק

לש

םוקמ

הדובעה

........................

88

ןורכנס

םע

Facebook™

.......................................................................

89

ןורכנס

תועצמאב

SyncML™

.................................................................

90

תופמ

םימוקימו

................................................................................

91

תודוא

יתוריש

םוקימה

............................................................................

91

שומיש

תכרעמב

םוקימ

תימלוע

)

GPS

(

.....................................................

91

Google Maps™

................................................................................

91

שומיש

םושייב

Google Maps™

תלבקל

תויחנה

טווינ

................................

92

חול

הנש

ןועשו

ררועמ

.......................................................................

93

חול

הנש

..............................................................................................

93

ןועש

ררועמ

.........................................................................................

93

הכימת

הקוזחתו

..............................................................................

96

ןוכדע

ןופלטה

.......................................................................................

96

תליענ

ןופלטה

הנגהו

וילע

.......................................................................

97

רותיא

ןקתהה

ךלש

................................................................................

99

םושיי

הרזעה

.......................................................................................

99

רוזחימ

ןופלטה

.....................................................................................

99

הינפה

...........................................................................................

101

תורדגה

ןופלטה

-

הריקס

תיללכ

.............................................................

101

הריקס

תיללכ

לע

ילמס

בצמ

יוויחו

..........................................................

102

הריקס

תיללכ

לש

םימושיי

.....................................................................

103

4

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

עדימ

בושח

...................................................................................

105

ןולע

עדימ

בושח

..................................................................................

105

תולבגמ

לע

םיתוריש

תונוכתו

.................................................................

105

תועדוה

תויטפשמ

...............................................................................

105

5

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.