Sony Xperia E - עדכון הטלפון

background image

תויטמוטוא

רחבו

םא

דירוהל

םינוכדע

ךרד

תותשר

רוד

ישילש

ו

-

Wi-

Fi

®

וא

ךרד

תותשר

®

Wi-Fi

דבלב

.

תעכ

םינוכדע

םידרוי

תיטמוטוא

דיימ

רשאכ

םה

םישענ

םינימז

.

ןכתיי

תדרוהש

םינוכדע

ךרד

תותשר

רוד

ישילש

/

תותשר

תוירלולס

היהת

הכורכ

תויולעב

לש

רוביח

םינותנ

.

ידכ

ןיקתהל

ינוכדע

תכרעמ

1

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

Update center

שקהו

וילע

.

3

רחב

ןוכדע

תכרעמ

ךנוצרבש

ןיקתהל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןקתה

.

ןוכדע

ןופלטה

תרזעב

רוביח

USB

םינוכדע

םימיוסמ

םניא

םינימז

תדרוהל

תיטוחלא

.

םייוויח

תרושב

בצמה

םיעיפומ

ידכ

עדייל

ךתוא

לע

םינוכדע

הלאכ

.

ידכ

דירוהל

ליעפהלו

תא

םינוכדעה

,

קקדזת

לבכל

USB

בשחמלו

לעפומש

וב

םושייה

PC Companion

.

ךתורשפאב

ןיקתהל

תא

PC Companion

תרזעב

יצבוק

הנקתהה

םירומשה

ןופלטב

וא

דירוהל

תא

םושייה

תורישי

רתאמ

טנרטניאה

PC Companion

.

ידכ

דירוהל

תא

םושייה

PC Companion

ךרד

ןופלטה

1

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

.

2

שקבתתשכ

,

לעפ

יפל

תויחנהה

ןופלטב

ידכ

ליחתהל

תא

הנקתהה

לש

PC Companion

בשחמב

.

ןתינ

םג

דירוהל

תא

םושייה

PC Companion

תבותכב

PC Companion

.

96

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

דירוהל

ינוכדע

הנכות

תרזעב

רוביח

לבכ

USB

1

ןקתה

תא

םושייה

PC Companion

בשחמב

התאש

שמתשמ

וב

,

םא

אוה

םרט

ןקתוה

.

2

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

.

3

בשחמ

:

לעפה

תא

םושייה

PC Companion

.

רחאל

םיעגר

םידחא

,

PC Companion

רתאמ

תא

ןופלטה

שפחמו

רחא

תנכות

ןופלט

השדח

.

4

ןופלט

:

רשאכ

םיעיפומ

םייוויח

תרושב

בצמה

,

לעפ

יפל

תויחנהה

לעש

-

יבג

ךסמה

ידכ

עצבל

תא

ןוכדע

הנכותה

םיאתמה

.

ידכ

ןכדעל

תא

ןופלטה

תועצמאב

בשחמ

Apple® Mac®

1

ןקתה

תא

םושייה

Bridge for Mac

בשחמב

ה

-

Apple

®

Mac

®

ובש

התא

שמתשמ

,

םא

םושיי

הז

םרט

ןקתומ

.

2

רבח

תא

ןופלטה

ךלש

בשחמל

ה

-

Apple

®

Mac

®

תועצמאב

לבכ

USB

.

3

בשחמ

:

לעפה

תא

םושייה

Bridge for Mac

.

רחאל

המכ

םיעגר

,

Bridge for Mac

ההזי

תא

ןופלטה

ךלש

שפחיו

תונכות

תושדח

ורובע

.

4

בשחמ

:

םא

ההוזמ

ןוכדע

שדח

הנכותל

ןופלטב

,

עיפוי

ןולח

ץפקומ

.

עצב

תא

תוארוהה

לעש

ךסמה

ידכ

עצבל

תא

ינוכדע

הנכותה

םימיאתמה

.

ןתינ

דירוהל

תא

םושייה

Bridge for Mac

תבותכהמ

Bridge for mac

.

תליענ

ןופלטה

הנגהו

וילע

רפסמ

IMEI

לכל

ןופלט

רפסמ

IMEI

)

ההזמ

ימואלניב

לש

רישכמ

דיינ

(

ידוחיי

.

םושר

ךמצעל

תא

רפסמה

הזה

רומשו

ותוא

.

םא

ןופלטה

ךלש

בנגיי

,

קפס

יתוריש

תשרה

לכוי

שמתשהל

רפסמב

ה

-

IMEI

ידכ

םוסחל

תא

השיגה

לש

ותוא

רישכמ

תשרל

הנידמב

ךלש

.

ידכ

גיצהל

תא

רפסמ

ה

-

IMEI

ךלש

הבכ

תא

ןופלטה

,

רחאל

ןכמ

רסה

תא

יוסיכ

הללוסה

תאו

הללוסה

ידכ

תוארל

תא

רפסמ

ה

-

IMEI

.

חתפ

תא

ןגייח

ןופלטה

ןקתהב

ןזהו

תא

ךרעה

*

#06#

*

.

ידכ

גיצהל

תא

רפסמ

ה

-

IMEI

ךלש

ןופלטב

1

ךסמב

ךסמ

תיבה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תודוא

ןופלטה

<

בצמ

שקהו

וילע

.

3

לולג

לא

IMEI

ידכ

גיצהל

תא

רפסמ

IMEI

.

הנגה

לע

סיטרכ

ה

-

SIM

תליענ

סיטרכ

ה

-

SIM

הניגמ

קר

לע

יונמה

ךלש

.

ןופלטה

ךישמי

דובעל

םא

ונקתוי

וב

ינש

יסיטרכ

SIM

םישדח

.

םא

דחא

יסיטרכמ

ה

-

SIM

לוענ

,

ךילע

ןיזהל

דוק

PIN

ידכ

לטבל

תא

הליענה

.

רחאל

תנזה

דוק

PIN

יוגש

רבעמ

רפסמל