Sony Xperia E - Мәтін мен кескіндерді басқару

background image

Мәтін мен кескіндерді басқару

Веб беті ішінде мәтінді табу

1

Веб бетін к

өру кезінде түймесін басыңыз.

2

Бетте табу тарма

ғын түртіңіз.

3

Іздеу м

әтінін енгізіңіз. Іздегеніңізге сәйкес келетін таңбалар веб бетте бөлектелген.

4

Алды

ңғы немесе келесі элементке өту үшін жоғары немесе төмен көрсеткіні түртіңіз.

5

Іздеу жола

ғын жабу үшін түймесін түртіңіз.

Веб беттен мәтін көшіру

1

К

өшіргіңіз келетін мәтін бөлектелгенше оның бөлігін түртіп ұстап тұрыңыз. Таңдаудың

әр соңғы жағында бөлімдер шығады. Көшіргіңіз келетін юарлықө мәтінді таңдау үшін

б

өлімдерді жылжытыңыз.

2

т

үймесін, кейін Көшіру түймесін түртіңіз.

3

Электронды

қ поштаға, мәтіндік хабарға немесе мультимедиалық мәтін қою үшін қатысты

қолданбада мәтін өрісін түртіп ұстап тұрыңыз және шығатын мәзірде Қою түймесін

т

үртіңіз.

Егер көшіргіңіз келетін мәтін басқа веб бетке арналған сілтеменің бөлігі болса,
жалғастырмас бұрын Мәтінді таңдау түртетін мәзірі пайда болады.

Веб-беттегі суретті сақтау

1

Белсенді веб-бетте

қалаған суретті мәзір пайда болғанша түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Кескінді сақтау тарма

ғын түртіңіз.

Жад картасы қол жетімді болмаса, суретті сақтау мүмкін емес.