Sony Xperia E - Бейне жазу

background image

Бейне жазу

Камера пернесін пайдаланып бейне түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Бейнекамера та

ңдалмаған болса, белгішесін белгішесіне сүйреңіз.

3

Бейне жазуды бастау

үшін камера пернесін басыңыз.

4

Жазуды то

қтату үшін камера пернесін тағы бір рет басыңыз.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бейнелерді альбомдық бағдарда түсіріңіз.

Экранды түрту арқылы бейне түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Бейнекамера та

ңдалмаған болса, белгішесін белгішесіне сүйреңіз.

3

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін басыңыз.

4

Әлі таңдалмаған болса, Түсіру әдісі > Түртіп түсіру түймесін таңдаңыз.

5

Жазуды бастау

үшін камера экранын түртіңіз.

6

Жазуды то

қтату үшін камера экранын түртіңіз.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бейнелерді альбомдық бағдарда түсіріңіз.

69

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экрандағы түймені түрту арқылы бейне жазу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Бейнекамера та

ңдалмаған болса, белгішесін белгішесіне сүйреңіз.

3

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін басыңыз.

4

Түсіру әдісі тарма

ғын түртіңіз, одан кейін әлі таңдалмаған болса, Экрандық түйме

т

үймесін таңдаңыз.

5

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

6

Жазуды бастау

үшін түймесін түртіңіз.

7

Жазуды то

қтату үшін түймесін түртіңіз.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бейнелерді альбомдық бағдарда түсіріңіз.

Жазылған бейнелерді ойнату

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Бейнекамера та

ңдалмаған болса, белгішесін белгішесіне сүйреңіз.

3

Экранны

ң төменгі жағындағы пиктограммаларды түртіңіз.

4

Барлы

қ фотосурет мен бейне файлдарын шолу үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Бейнелер бойынша аны

қталған.

5

белгішесін бейнені ойнату

үшін түртіңіз.

6

Бейнені ойнатуды то

қтату үшін немесе пернесін түртіңіз.

Сондай-ақ, ойнату керек файлды табу үшін пиктограммаларды оңнан солға жанап өтуге
болады.

Жазылған бейнені жою

1

Жой

ғыңыз келетін бейнеге өтіңіз.

2

т

үймесін көрсету үшін экранды түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.