Sony Xperia E - Жад

background image

Жад

Мазм

ұнды жад картасына, телефонның ішкі жадына және телефон жадына сақтауға болады.

Музыка, бейнеклиптер ж

әне фотосуреттер ішкі жадқа немесе жад картасына сақталады, ал

қолданбалар, контактілер және хабарлар телефон жадына сақталады.

Телефон жадынан ішкі жадқа кейбір қолданбаларды жылжытуыңызға болады.

Қолданбаны телефонның ішкі жадына жылжыту

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Ішкі жад

қа жылжытылатын қолданбаны таңдаңыз

4

Ішкі жадқа жылжыту белгішесін т

үртіңіз.

Кейбір қолданбаларды телефон жадынан ішкі жадқа жылжыту мүмкін емес.

Жад картасы

Жад картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

Телефоны

ңыз мультимедиалық мазмұн үшін пайдаланылатын microSD™ жад картасын

қолдайды. Картаның бұл түрін тасымалды жад картасы ретінде басқа үйлесімді құрылғылармен

де пайдалану

ға болады.

Жад картасын пішімдеу

Телефонда

ғы жад картасын, мысалы, жадты босату үшін, пішімдеуге болады. Яғни, картадағы

барлы

қ деректерді жоясыз.

Жад картасын пішімдеген кезде ондағы барлық мазмұн жойылады. Жад картасын
пішімдеуден бұрын сақтағыңыз келетін барлық деректердің қосалқы көшірмелерін
жасаңыз. Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау үшін оны компьютеріңізге көшіре аласыз.
Қосымша ақпарат алу үшін Телефонды компьютерге қосу тарауын 91-беттен қараңыз.

Жад картасын пішімдеу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қойма > SD картасын ажырату тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Жад картасын ажыратып ал

ғаннан кейін SD картаны өшіру пернесін түртіңіз.