Sony Xperia E - Күй және ескертулер

background image

Күй және ескертулер

Экранны

ң жоғарғы жағындағы жай-күй жолағы телефонда не болып жатқанын көрсетеді. Сол

жа

қта жаңа немесе ағымдағы оқиғалар туралы хабарландырулар көрсетіледі. Мысалы, бұл

жерде жа

ңа хабар және күнтізбе хабарландырулары көрсетіледі. Оң жақта сигнал күші, батарея

к

үйі және басқа да ақпарат көрсетіледі.

21

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

К

үй жолағы Wi-Fi®, Bluetooth™, деректер тасымалы және дыбыс сияқты телефонның негізгі

параметрлерін реттеуге м

үмкіндік береді. Сондай-ақ, ескерту тақтасынан параметрлер мәзірін

ашып, бас

қа параметрлерді өзгертуге болады.

Ескерту шамы, сондай-а

қ, батарея күйі туралы ақпаратты және кейбір ескертулерді көрсетеді.

Мысалы, жыпылы

қтаған көк шам жаңа хабарды немесе қабылданбаған қоңырауды білдіреді.

Батарея заряды аз бол

ған кезде ескерту шамы жұмыс істемеуі мүмкін.

Ескертулерді және ағымдағы әрекеттерді тексеру

К

үй жолағын төмен жылжытып, Ескерту панелін ашу арқылы қосымша ақпарат алуға болады.

Мысалы, б

ұл панельді жаңа хабарды ашу немесе күнтізбе оқиғасын көру үшін пайдалануға

болады. Сондай-а

қ, музыка ойнатқышы сияқты фондық режимде жұмыс істейтін кейбір

қолданбаларды ашуға болады.

Ескертпе панелін ашу

Жай-к

үй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

Ескерту панелін жабу үшін

Ескерту панеліні

ң төменгі жағындағы жолақты жоғары қарай сүйреңіз.

22

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ескертпе панелінен жұмыс істеп тұрған бағдарламаны ашу

Ашу

үшін іске қосылған қолданбаның белгішесін түртіңіз.

Ескертулер панелінен бүкіл ескертуді алып тастау

Ескертуге сауса

қты қойып, солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Ескерту панелін өшіру үшін

Ескерту панелінен, Тазалау т

үймесін түртіңіз.

Ескерту тақтасынан телефон параметрлерін орнату

Ескерту та

қтасынан параметрлер мәзірін ашып, негізгі телефон параметрлерін реттеуге болады.

Мысалы, Wi-Fi® функциясын

қосуға болады.

Ескерту тақтасынан телефон параметрлері мәзірін ашу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан дыбыс параметрлерін реттеу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан Bluetooth™ функциясын басқару

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан Wi-Fi® функциясын басқару

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан деректер тасымалын қосу немесе өшіру

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.