Sony Xperia E - Мәтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану

background image

Мәтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану

SMS

қызметі арқылы телефоннан мәтінді хабарлар жіберуге болады. Егер абонеттік төлеміңізге

MMS (мультимедиалы

қ хабар алмасу қызметі) қосылса, мультимедиалық файлдары, мысалы,

суреттері мен бейнежазбалары бар хабарларды да жіберуге ж

әне алуға болады. Бір мәтінді

хабарда жіберуге болатын та

ңбалар саны оператор мен пайдаланатын тілге байланысты әр түрлі

болады. Та

ңбалар шегінен асып кетсе, онда барлық дара хабарламаларыңыз байланыстырылып,

бір хабар ретінде жіберіледі. Жіберген

әрбір дара мәтінді хабар үшін ақы алынады.

Хабарламаларды к

өрген кезде олар сөйлесулер сияқты көрсетілуі мүмкін, яғни белгілі бір адамға

жіберілген ж

әне одан алынған хабарламалар бірге топтастырылады.

Мультимедиалық хабарларды жіберу үшін телефондағы Мультимедиа хабарламалары
қызметі параметрлері дұрыс болуы керек. Интернет және хабар алмасу параметрлері
бөлімін 32-беттен қараңыз.

Хабар жазу және жіберу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Жаңа хабар тарма

ғын түртіңіз.

3

Алушыны

қосу үшін Алушыны қосу пәрменін түртіңіз де, алушы атының жанындағы

құсбелгіні тауып, қойыңыз. Бірнеше алушыны қосу үшін қалаған алушылардың

құсбелгілерін қойыңыз. Сондай-ақ, іздеу өрісінде толық нөмірді қолмен енгізіп, содан

кейін Қосу т

үймесін түртуге болады.

4

Алушыларды

қосуды аяқтағанда, Дайын түймесін түртіңіз.

5

Хабар жазу опциясын т

үртіп, хабар мәтінін енгізіңіз.

6

Егер мультимедиа файлын

қосқыңыз келсе, түймесін түртіңіз де, опцияны таңдаңыз.

7

Хабарламаны жібермес б

ұрын алушыларды қосу немесе жою керек болса, түймесін

басы

ңыз. Алушыны қосу үшін Алушыны қосу опциясын түртіңіз. Алушыны жою үшін

Алушы-ды өңдеу белгішесін, одан кейін алушы жола

ғының жанындағы түймесін

т

үртіңіз. Аяқтаған кезде Дайын түймесін түртіңіз.

8

Хабар жіберу

үшін Жібер. түймесін түртіңіз.

Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге
Жоба жазба: деген тег қосылады.

Алынған хабарды оқу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін тауып т

үртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

қотару пернесін т

үртіңіз.

Мәтінді немесе мультимедиа хабарын алған кезде, жай-күй жолағында пернесі
шығады. Хабарды оқу үшін жай-күй жолағын төмен сүйреуіңізге және ол жолақ ашық
болғанда алынған хабарды түртуіңізге болады.

Хабарға жауап беру

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Жауапты енгізіп, Жібер. т

үймесін түртіңіз.

Хабарды қайта жіберу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Қайта жібергіңіз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды қайта

жіберуопциясын т

үртіңіз.

4

Алушыны тізімнен та

ңдаңыз немесе тізімде жоқ алушыны қосу үшін Алушыны қосу

т

үймесін түртіңіз.

5

Хабарды

өзгертіп, Жібер. опциясын түртіңіз.

48

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарды жою үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды жою > Иә опциясын

т

үртіңіз.

Сөйлесулерді жою үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

пернесін басып, Сөйлесулерді жою опциясын т

үртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін сөйлесулерге құсбелгі қойыңыз да, Жою түймесін түртіңіз.

Жіберушінің нөмірін контактіге сақтау

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

С

өйлесуді түртіңіз.

3

Экранны

ң жоғарғы жағындағы жіберуші нөмірін түртіңіз.

4

т

үртіңіз.

5

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе жаңа контакт жасағыңыз келсе, белгішесін түртіңіз.

6

Контакт туралы а

қпаратты өзгертіп, Дайын опциясын түртіңіз.

Хабар жіберушіге қоңырау шалу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

С

өйлесуді түртіңіз.

3

Экранны

ң жоғарғы жағындағы жіберушінің атын немесе нөмірін түртіңіз.

4

Егер алушы контактілер тізімінде са

қталған болса, қоңырау шалғыңыз келетін телефон

н

өмірін түртіңіз. Алушыны контактілер тізімінде сақтамаған болсаңыз, түймесін

т

үртіңіз.

Алынған хабар ішінде қамтылған файлды сақтау үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Хабар алмасу белгішесін т

үртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

қотару пернесін т

үртіңіз.

4

Са

қталатын файлды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін қажетті опцияны таңдаңыз.