Sony Xperia E - FM радиосы туралы

background image

FM радиосы туралы

Телефонда

ғы FM радиосы кез келген FM радиосы сияқты жұмыс істейді. Мысалы, FM

радиостанцияларын

қарауға және тыңдауға, әрі оларды таңдаулылар ретінде сақтауға болады.

Радионы пайдалану

үшін телефонға сыммен жалғанатын гарнитураны немесе құлақтықты қосу

керек. Себебі, гарнитура немесе

құлақтық антенна ретінде жұмыс істейді. Бұл құрылғылардың

біреуі

қосылғаннан кейін, қажет болса, радио дыбысын телефон динамигіне ауыстыруға болады.

FM радиосын ашқан кезде, бар арналар автоматты түрде шығады. Арнаның RDS
ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан бірнеше секундтан кейін пайда
болады.

FM радиосын іске қосу үшін

1

Телефон

ға сымды гарнитура немесе құлақаспап қосыңыз.

2

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

3

FM радиосы тарма

ғын тауып түртіңіз. Жиілілік ауқымында жылжытқанда қол жетімді

арналар шы

ғады.

FM радиосын іске қосқан кезде, бар арналар автоматты түрде шығады. Егер арнада RDS
ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан кейін бірнеше секунд көрінеді.

Радиоарналар арасында ауысу

Жиіліктер ау

қымы бойынша радиоарналар арасында былай ауысуға болады:

Жо

ғары және төмен қарай сипап өту.

С

үйреу.

Арнаны немесе бар болса, RDS а

қпаратын (станса белгісін) түрту.

FM радиосы туралы мәлімет

1

Жо

ғары қарай алдыңғы таңдаулыға жылжытыңыз (таңдаулылар сақталған жағдайда бар болады)

2

Реттелген жиілік

3

Арнаны та

ңдаулы етіп сақтау немесе алып тастау

4

Т

өмен қарай келесі таңдаулыға жылжытыңыз (таңдаулылар сақталған жағдайда бар болады)

5

Са

қталған таңдаулы арна

6

Радионы

қосу/өшіру пернесі

7

RDS (Радио а

қпарат жүйесі) ақпараты – барлық елдерде/аймақтарда қолданылмайды

8

TrackID™

қолданбасын ашу

64

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.