Sony Xperia E - Juridiskā informācija

background image

Juridiskā informācija

SonyC1505/C1504

Šo lietotāja rokasgrāmatu ir izdevusi kompānija Sony Mobile Communications AB vai tās vietējā filiāle,

nesniedzot nekāda veida garantijas. Kompānija Sony Mobile Communications AB jebkurā laikā un bez

brīdinājuma var veikt šajā lietotāja rokasgrāmatā uzlabojumus un izmaiņas, ja tas ir nepieciešams tipogrāfijas

kļūdu, neprecīzas sniegtās informācijas vai programmu un/vai iekārtu uzlabojumu dēļ. Šādas izmaiņas tiks

iekļautas šīs lietotāja rokasgrāmatas nākamajos izdevumos.
© Sony Mobile Communications AB, 2012.
Visas tiesības aizsargātas.

Jūsu mobilajā tālrunī var lejupielādēt, glabāt un pārsūtīt papildu saturu, piem., zvana signālus. Šāda satura

izmantošanu var ierobežot vai liegt trešo personu tiesības, tostarp (bet ne tikai) piemērojamie autortiesību

likumi. Jūs, nevis Sony, esat atbildīgs par tālrunī lejupielādētu un no sava tālruņa pārsūtītu papildu saturu. Pirms

lietojat jebkādu papildu saturu, lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir atbilstošās licences vai citas pilnvaras. Kompānija

Sony negarantē nekāda papildu satura vai cita trešo personu satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Kompānija

Sony nekādā gadījumā neatbild par jebkāda veida nepareizu papildu satura vai citas trešās puses satura

izmantošanu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā var būt iekļautas norādes uz trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai

nodrošinātajām programmām. Šādu lietotņu vai pakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama atsevišķa

reģistrēšanās pie trešās personas pakalpojumu sniedzēja un tā var būt saistīta ar papildu lietošanas

noteikumiem. Ja vēlaties izmantot lietotnes, kurām var piekļūt trešo personu vietnēs vai izmantojot šīs vietnes,

lūdzu, vispirms skatiet šo vietņu lietošanas noteikumus un piemērojamo konfidencialitātes politiku. Kompānija

Sony negarantē un negalvo ne par vienas trešās personas vietņu vai piedāvāto pakalpojumu pieejamību vai

darbību.

Lai skatītu reglamentējošo informāciju, piemēram, CE marķējumu, izņemiet akumulatoru.

Visi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču

zīmes. Visas šajā dokumentā tieši nepiešķirtās tiesības ir aizsargātas. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo

īpašnieku īpašums.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni

www.sonymobile.com.

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko tālruni.

Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums nav atbilstošas Microsoft

licences, šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta.

Satura īpašnieki izmanto Windows multivides cipartiesību pārvaldības (Windows Media digital rights

management — WMDRM) tehnoloģiju, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce

izmanto WMDRM programmatūru, lai piekļūtu saturam, ko aizsargā tehnoloģija WMDRM. Ja WMDRM

programmatūrai neizdodas aizsargāt saturu, satura īpašnieki var lūgt Microsoft atsaukt programmatūras spēju

izmantot tehnoloģiju WMDRM aizsargāta satura atskaņošanai vai kopēšanai. Atsaukšana neattiecas uz

neaizsargātu saturu. Lejupielādējot aizsargāta satura licences, jūs piekrītat, ka Microsoft kopā ar licencēm var

iekļaut atsaukšanas sarakstu. Satura īpašnieki var noteikt, ka jums jājaunina WMDRM, lai piekļūtu viņu saturam.

Ja atsakāties jaunināt, jūs nevarēsiet piekļūt saturam, kam nepieciešama jaunināšana.

Šis produkts ir licencēts atbilstoši MPEG-4 vizuālo patentu un AVC patentu paketes licencēm, lai patērētājs to

izmantotu personiskiem un nekomerciāliem mērķiem — (i) kodētu videomateriālu atbilstoši MPEG-4 vizuālajam

standartam (MPEG-4 video) vai AVC standartam (AVC video) un/vai (ii) dekodētu MPEG-4 vai AVC

videomateriālu, ko iekodējis patērētājs, veicot personiska vai nekomerciāla rakstura darbības, un/vai ko

patērētājs iegādājies no video pakalpojumu sniedzēja, kam ir atbilstoša MPEG LA licence, kura ļauj piedāvāt

MPEG-4 un/vai AVC videomateriālus. Licence netiek izsniegta un neattiecas ne uz kādu citu lietojumu.

Papildinformāciju par reklāmas, iekšēju vai komerciālu lietojumu un licencēm var saņemt no MPEG LA, L.L.C.

Sk. http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3 audio dekodēšanas tehnoloģiju licencējis Fraunhofer IIS un

Thomson.

111

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.