Sony Xperia E - Услугата PlayNow™‎

background image

Услугата PlayNow™

Во врска со користењето на услугата PlayNow™

Со услугата PlayNow™ можете да преземате апликации, музика, игри, тонови на ѕвонење и

тапети. PlayNow™ услугата нуди и слободно преземање и преземање за кое треба да се плати.

Имајте предвид дека опциите за плаќање за апликации за кои се плаќа може да варираат од земја

до земја.

Услугата PlayNow™ не е достапна во сите земји.

За да започне PlayNow™

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го .

62

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Пред да преземате содржина

Пред да започнете со преземање, проверете дали имате Интернет конекција. Исто така, можеби

ќе треба да имате мемориска картичка во телефонот за да преземате содржина.

Кога преземате содржина на телефонот, може да ви се наплати за количеството
пренесени податоци. Прашајте го мрежниот оператор за цената на пренос на податоци
во вашата земја.

Преземање објекти од PlayNow во телефонот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете PlayNow™.

3

Пронајдете објект што сакате да го преземете преку пребарување на категории или преку

користење на функцијата за пребарување.

4

Допрете го објектот за да ги видите неговите детали.

5

Кликнете „Купи сега!“ за да почнете со процесот на купување. Откако купувањето е

потврдено, можете да почнете да преземате содржини.

63

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.