Sony Xperia E - Ограничувања на услугите и функциите

background image

Ограничувања на услугите и функциите

Некои од услугите и функциите опишани во овој почетен прирачник не се поддржани во
сите земји/региони или од сите мрежи и/или од даватели на услуги во сите области. Без
ограничување, ова се однесува на меѓународниот GSM број за итни случаи 112.
Контактирајте со вашиот мрежен оператор или давател на услуги за да ја одредите
достапноста на некоја услуга или функција и да дознаете дали се наплаќа дополнително
за пристап или за користење.

Користењето на некои функции и апликации, опишани во ова упатство, може да бара пристап на

интернет. Може да направите трошоци за податочна конекција кога се поврзувате од телефонот

на интернет. За повеќе информации, обратете се кај вашиот давател на безжичната услуга.