Sony Xperia E - Поставки на пребарувачот

background image

Поставки на пребарувачот

Може да ги промените поставките на пребарувачот и да го прилагодите приказот на вашиот

пребарувач. На пример, може да ја промените големината на прикажаниот текст за да ви одговара

на вашите потреби или може да избришете кеш, колачиња, историја на пребарувачот и други

податоци поврзани со веб-страниците кои ги посетувате.

Промена на поставките на пребарувачот

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки.

Менување на големината на текстот на веб-страници

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Пристапност.

3

Прилагодете ги поставките за големината на текстот како што сакате.

Бришење на кеш-меморијата од телефонот

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Приватност и безбедност.

3

Допрете Избриши кеш, потоа допрете OK за да потврдите.

Бришење на колачињата на пребарувачот

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Приватност и безбедност.

3

Допрете Изб. ги под. на „колач.“, потоа допрете OK за да потврдите.

Бришење на историјата на пребарувачот

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Приватност и безбедност.

3

Допрете Избриши историја, потоа допрете OK за да потврдите.

Автоматско прилагодување на веб-страници

Вашиот пребарувач има опција за автоматско прилагодување која го олеснува читањето на

големи веб-страници со многу текст и слики како што се страниците со вести. Кога оваа опција е

вклучена, пребарувачот автоматски повторно ги прилагодува сликите и колоните од текстот на

екранот кога двојно ќе го допрете екранот директно по зумирањето со прстите. Ако автоматското

прилагодување е исклучено, можеби ќе треба да лизгате странично за да прочитате цела

реченица.

86

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Автоматско прилагодување веб-страници

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Напредно > Авт. прилаг. на стран..

Текст за автоматско пополнување

Автоматското пополнување ви овозможува автоматски да внесете податоци како што се имиња и

адреси на различни веб-формулари, па вие не мора да ги внесувате истите информации

повторливо на различни веб-страници.

Креирање текст за автоматско пополнување

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Општо.

3

Обележете го полето за избор Автоматско пополнување формулари ако веќе

не е обележано.

4

Допрете Текст за автоматско пополнување, потоа внесете текст што сакате да го

користите за автоматско пополнување на веб-формулари, на пример, вашето име и

адреса.

5

Кога ќе завршите, допрете Зачувај.

Поставки на приклучокот

Можете да ги прилагодите функциите на приклучокот на веб-страница. На пример, можете да

вклучите приклучоците да даваат оптимален визуелен ефект кога прикажувате веб-страница.

Алтернативно, за да се зголеми брзината на пребарување, можете да го конфигурирате

пребарувачот да извршува приклучоци само на барање или можете да ги исклучите приклучоците

целосно.

Вклучување приклучоци на барање

1

Кога пребарувачот е отворен, притиснете

.

2

Допрете Поставки > Напредно > Вклучи додатоци.

3

Обележете го полето за избирање На барање.

Може да треба да го рестартирате пребарувачот за да стапат во сила поставките.

87

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.