Sony Xperia E - Започнување со Е-пошта

background image

Започнување со Е-пошта

Користете ја апликацијата за Е-пошта во телефонот за да испраќате и примате е-пошта преку

вашата редовна сметка за е-пошта или преку вашата службена сметка. Или можете да ги

користите обете. Вашиот телефон може да се справува со неколку сметки за е-пошта во исто

време. Вие може да ги поставите овие сметки да функционираат преку едно комбинирано

дојдовно сандаче или преку издвоени дојдовни сандачиња. Имајте предвид дека до е-поштата што

ја примате во вашата Gmail™ сметка, може да се пристапи во телефонот и од Е-пошта и од

апликацијата Gmail™.

Службенатга Microsoft® Outlook® е-пошта треба да се чува на Microsoft® Exchange
сервер за да може да функционира функционалноста што е опишана погоре. Видете
Синхронизирање на службените е-пошта, календар и контакти на страна 97 за
повеќе информации.

Користење сметки за е-пошта

За да поставите сметка за е-пошта во телефонот

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го

.

3

Внесете ја вашата адреса за е-пошта и лозинка, а потоа допрете го Следно.

4

Ако поставките за сметката за е-пошта не можат да се преземат автоматски, завршете го

прилагодувањето рачно. Ако е потребно, побарајте повеќе детали кај вашиот давател на

услуги за е-пошта. За да поставите службена е-пошта на телефонот, одберете го
Exchange Active Sync како вид на сметка.

5

Кога тоа се побара од вас, внесете име за сметката за е-пошта за да може лесно да се

идентификува. Истото име ќе стои и на е-поштата што ќе ја испраќате од оваа сметка. Кога

ќе завршите, допрете го Следно.

Можете да поставите повеќе сметки за е-пошта.

Поставување сметка за е-пошта како ваша стандардна сметка

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете

.

3

Притиснете

, потоа допрете Поставки.

4

Допрете ја сметката што сакате да ја користите како стандардна сметка за пишување и

испраќање е-пошти.

5

Обележете го полето за избирање Стандардна сметка. Дојдовното сандаче од

стандардната сметка се појавува секогаш кога ќе ја отворите апликацијата на е-поштата.

Доколку имате само една сметка, таа сметка автоматски станува ваша стандардна
сметка.

Додавање дополнителна сметка за е-пошта во телефонот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете

.

3

Притиснете

, потоа допрете Поставки.

4

Допрете Додај сметка.

5

Внесете ја адресата за е-пошта и лозинката, потоа допрете Следно.

6

Ако поставките за сметката за е-пошта не може да се преземат автоматски, завршете го

поставувањето рачно. Ако е потребно, контактирајте со обезбедувачот на услуги за е-

пошта за детални поставки.

7

Кога ќе ви биде побарано, внесете име за својата сметка за е-пошта за да може лесно да

се идентификува. Истото име се покажува во е-поштите што ги испраќате од оваа сметка.

8

Кога ќе завршите, допрете Следно.

51

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Отстранување сметка за е-пошта од телефонот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете

.

3

Притиснете

, потоа допрете Поставки.

4

Допрете ја сметката што сакате да ја отстраните.

5

Пронајдете и допрете Отстрани сметка > ОК.

Gmail™ и други Google™ услуги

Ако имате сметка на Google™, можете да ја користите апликацијата Gmail™ во телефонот за да

читате, пишувате и да ја организирате вашата е-пошта. Откако ќе ја поставите Google™ сметката

да функционира во телефонот, вие исто така може да разговарате со пријателите користејќи ја

Google Talk™ апликацијата, да ја синхронизирате календар апликацијата во телефонот со вашиот

Google Calendar™ и да преземате апликации и игри од Google Play™.

Услугите и функциите опишани во ова поглавје може да не се поддржани во сите држави
или региони или од сите мрежи и/или даватели на услуги во сите области.

Поставување сметка на Google™ во телефонот

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Сметки и синхрониз. > Додај сметка >
Google.

3

Следете го волшебникот за регистрација да креирате сметка на Google™ или пријавете се

ако веќе имате сметка. Телефонот е сега подготвен да се користи со Gmail™, Google Talk™

и Google Calendar™.

Можете и да се пријавите или да креирате сметка на Google™ од волшебникот за
поставување кога првпат ќе го вклучите телефонот. Или можете да одите онлајн и да
креирате сметка на www.google.com/accounts.

Отворање на апликацијата Gmail™

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го Gmail.