Sony Xperia E - Прилагодување на вашиот телефон

background image

Прилагодување на вашиот телефон

Прилагодете го телефонот на вашите потреби со прилагодување, на пример, на ваш личен тон на

ѕвонење, јазик на телефонот и вашите поставки за приватност.

Прилагодување на јачината на звукот

Можете да ја прилагодувате јачината на тонот на ѕвонење за телефонските повици и

известувањата како и на репродукцијата на музика и видео.

Прилагодување на јачината на звукот при ѕвонење со копчето за јачина на звук

Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу.

Прилагодување на јачината на звукот при репродукција на медиуми со копчето
за јачина на звук

Кога се репродуцира музика или гледате видео, притиснете го копчето за јачина на звук

нагоре или надолу.

Поставување на телефонот во режим за нечујно

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Одберете Бесшумен режим, потоа одберете Исклучи звук.

Поставување на телефонот во режим на вибрирање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Одберете Бесшумен режим, потоа одберете Вибрирање.

Поставување на телефонот во режим на вибрирање и ѕвонење

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Одберете Бесшумен режим, потоа одберете Исклучено.

4

Обележете го полето за избирање Вибрирај при ѕвонење.

Зголемување на гласноста на звучникот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Обележете го полето за избирање xLOUD™.

Време и датум

Можете да го промените времето и датумот на телефонот.

28

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Рачно поставување на датумот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време.

3

Отстранете ја ознаката на полето за избирање Автоматски датум и време, ако е

обележано.

4

Допрете Поставете датум.

5

Прилагодете го датумот лизгајќи нагоре и надолу.

6

Допрете Постави.

Рачно поставување на времето

1

Од Почетен екран, допрете ја .

2

Пронајдете и допрете го Поставки > Датум и време.

3

Ако е означено, отстранете ја ознаката Автоматски датум и време од изборното

поле.

4

Допрете го Поставете време.

5

Лизгајте нагоре или надолу за да ги поставите часот и минутите.

6

Ако е можно, движете се нагоре за да го промените AM во PM или обратно.

7

Допрете го Постави.

Поставување на временската зона

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време.

3

Отстранете ја ознаката на полето за избирање Автоматска временска зона, ако е

обележано.

4

Допрете Одберете временска зона.

5

Одберете опција.

Поставување формат на датумот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време > Одбер. формат на дат..

3

Одберете опција.

Поставки за тон за ѕвонење

За да се постави тон на ѕвонење на телефонот

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го Поставки > Звук > Тон на ѕвон. на телеф..

3

Одберете тон на ѕвонење.

4

Допрете го Готово.

Вклучување тонови при допир

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Обележете ги полињата за избирање Тонови при допир. на тастат. и Звуци при
допир
.

Одбирање тон на ѕвонење за известување

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук > Стандардно известување.

3

Одберете тон на ѕвонење.

4

Допрете Готово.

29

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставки на екранот

Прилагодување на осветлувањето на екранот

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го Поставки > Екран > Светлина.

3

Влечете го лизгачот за да ја прилагодите светлината.

4

Допрете го OK.

Нивото на осветлување влијае на перформансите на вашата батерија. За совети околу
тоа како да се подобрат перформансите на батеријата, видете Подобрување на
работата на батеријата
.

Поставување на екранот да вибрира

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Обележете го полето за избирање Вибрирај при допир. Екранот сега вибрира кога ќе

допрете некои програмабилни копчиња и одредени апликации.

Прилагодување на времето на мирување пред да се исклучи екранот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Исклучи.

3

Одберете опција.

Да го исклучите екранот брзо, кратко притиснете го копчето за вклучување .

Чување на екранот активен при полнењето на телефонот

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Опции за програмери.

3

Обележете го полето за избирање Остани вклучен.

Јазик на телефонот

Можете да одберете јазик за користење во телефонот.

Промена на јазикот на телефонот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Јазик и внесување > Јазик.

3

Одберете опција.

Ако одберете погрешен јазик и не можете да ги прочитате текстовите во менито,
пронајдете ја и допрете ја иконата Поставки . Потоа одберете го записот покрај

и

одберете го првиот запис во следното мени. Тогаш може да го одберете саканиот јазикот.

Авионски режим

Во Авионскиот режим, мрежата и примопредавателите на радио сигнали на телефонот се

исклучени за да се спречат пречките кај чувствителната опрема. Сепак, сè уште можете да играте

игри, да слушате музика, да гледате видеа и друга содржина, доколку тие се зачувани на

меморијата на апаратот. Можете да добивате и известувања за аларми, доколку тие се

активирани.

Вклучувањето на авионскиот режим го намалува трошењето на батеријата.

Вклучување авионски режим

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повеќе….

3

Обележете го полето за избирање Авионски режим.

Можете и да одберете Авионски режим од менито Опции на телефонот. Да
пристапите до менито Опции на телефонот, притиснете и задржете го копчето за
вклучување .

30

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.