Sony Xperia E - Фотографирање со фотоапаратот

background image

Фотографирање со фотоапаратот

Постојат три начина на фотографирање со фотоапаратот. Можете да го притиснете копчето за

камерата, да го допрете копчето за камерата на екранот или да допрете некоја точка на екранот.

Отворање на камерата

Кога екранот е активен, притиснете и задржете го копчето на камерата.

За да ја затворите камерата

Притиснете од главниот екран на камерата.

Фотографирање со помош на копчето за камерата

1

Активирајте ја камерата.

2

Ако фотоапаратот не е одбран, влечете до .

3

Притиснете го копчето на камерата до долу.

Фотографирање со допирање на копчето на екранот

1

Активирајте ја камерата.

2

Ако фотоапаратот не е избран, влечете го до .

3

За да се прикажат сите поставки, притиснете го

.

4

Допрете го Метод на снимање и одберете го Копче на екранот, ако не е веќе

одбрано.

5

Насочете ја камерата кон предметот.

6

Допрете го копчето на екранот . Фотографијата се прави веднаш штом ќе го ослободите

прстот.

Користење на функцијата зум

Кога камерата е отворена, притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу да

зумирате или одзумирате.

Прикажување на фотографиите и видеата

1

Отворете ја камерата, па допрете на мала сликичка на долниот дел од екранот за да

отворите фотографија или видео.

2

Потчукнувајте лево или десно за да ги гледате своите фотографии и видеа. Видеата се

идентификуваат со .

Во чекорот 1, исто така можете и да ги потчукнувате малите сликички од десно во лево и
да ја одберете сликичката што сакате да ја видите.

Бришење фотографија

1

Отворете ја фотографијата што сакате да ја избришете.

2

Допрете го екранот за да се појави .

3

Допрете .

4

Допрете OK за.да потврдите