Sony Xperia E - Користење Google Maps™‎ за насоки

background image

Користење Google Maps™ за насоки

Користете ја апликацијата Google Maps™ за насоки за патување пешки, со јавен превоз, или со

автомобил. На почетниот екран можете да додадете кратенка за некоја дестинација, така што ќе

добиете брзи насоки каде и да сте.
Кога гледате мапа, воспоставувате Интернет конекција, а во телефонот се пренесуваат

податоците. Поради тоа не е лошо да ги преземете и зачувате мапите на телефонот пред да

појдете на патување. На тој начин можете да избегнете високи трошоци за роаминг.

Sony не ја гарантира точноста на услугите за насочување.

Користење на апликацијата за навигација

Користете ја апликацијата за навигација во телефонот за да добиете свртување-по-свртување

инструкции за тоа како да дојдете до места. Насоките се и говорни и прикажани на екранот.

Апликацијата за навигација може да не е достапна на секој пазар.

Да вклучите навигација

1

Од вашиот почетен екран, потчукнете .

2

Најдете и потчукнете Навигација.

101

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.