Sony Xperia E - Апликацијата Помош

background image

Апликацијата Помош

Пристапување до апликацијата за помош

1

Од екранот со апликации, пронајдете и допрете .

2

Пронајдете го и допрете го потребниот објект за поддршка.