Sony Xperia E - Опции за текстуална и за мултимедијална порака

background image

Опции за текстуална и за мултимедијална порака

За да прегледувате и уредувате поставки за известување за пораки

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа допрете Пораки.

2

Притиснете

.

3

За да ги прегледувате и уредувате своите поставки, допрете Поставки и допрете SIM-

картичка, потоа направете ги саканите поставки.

Менување на поставките на извештајот за достава за појдовни пораки

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го Пораки.

2

Притиснете го

.

3

Допрете го Поставки, па допрете SIM-картичка.

4

Допрете го Извештај за достава за да го активирате или деактивирате извештајот за

достава.

Прикажување пораки зачувани во SIM-картичката

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа допрете Пораки.

2

Притиснете

, потоа допрете Поставки.

3

Допрете SIM-картичка > SIM пораки.