Sony Xperia E - Синхронизирање со Google™‎

background image

Синхронизирање со Google™

Синхронизирајте го својот телефон со вашите Gmail™, Google Calendar™, Google™ контакти,

Google™ Chrome обележувачи и податоци од другите услуги на Google што ги користите.

Прикажете ги и ракувајте со нив од својот телефон исто толку лесно како што би ракувале од

компјутер.
По синхронизирањето, можете да најдете Gmail™ во апликацијата Gmail™; Google Calendar™ во

апликацијата Календар; Google™ контакти во апликацијата Контакти; и другите податоци во

соодветните апликации на Google што ги инсталиравте.

Поставување сметка на Google™ во вашиот телефон за автоматска
синхронизација

1

Од вашиот Почетен екран, допрете го .

2

Допрете го Поставки > Сметки и синхрониз..

3

Проверете дали синхронизацијата е вклучена, за да може апликациите автоматски да ги

синхронизираат податоците.

4

Допрете го Додај сметка > Google.

5

Следете го волшебникот за регистрација за да креирате сметка на Google™ или најавете

се доколку веќе имате сметка.

6

Допрете го Следно.

7

Допрете ја својата новокреирана сметка на Google™, а потоа допрете ги ставките што

сакате да ги синхронизирате.

За да синхронизирате рачно со вашата Google™ сметка

1

Од Почетен екран, потчукнете .

2

Потчукнете Поставки > Сметки и синхрониз..

3

Допрете ја Google™ сметката што сакате да ја синхронизирате.

4

Притиснете

, потоа потчукнете Синхронизирај веднаш.

Синхронизирање на пребарувачот со Google™ Chrome

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Сметки и синхрониз..

3

Допрете ја сметката на Google™, потоа обележете го релевантното поле за избирање за

да го синхронизирате пребарувачот.

Отстранување сметка на Google™ од телефонот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Сметки и синхрониз..

3

Допрете ја сметката на Google™ што сакате да ја отстраните од листата со сметки.

4

Притиснете

, потоа допрете Отстрани сметка.

5

Допрете Отстрани сметка повторно за да потврдите.

96

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.