Sony Xperia E - Многубројни повици

background image

Многубројни повици

Ако сте одбрале повик на чекање, истовремено можете да ракувате со многубројни повици. Кога

тоа е активирано, ќе бидете известени со бип ако примите друг повик.

Активирање или деактивирање повик на чекање

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Поставки за повици > Дополнителни
поставки
.

3

За да активирате или деактивирате повик на чекање, допрете Повик на чекање.

Да одговорите на вториот повик и да го завршите тековниот повик

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повик, потчукнете Зав. теков. повик
и одговори
.

За да одговорите на втор повик и да го ставите тековниот повик на чекање

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повик, повлечете го

преку екранот.

За да се упати втор повик

1

Во текот на повикот, допрете .

2

Внесете го бројот на примачот и допрете

.

3

Ако примачот одговори, првиот повик е ставен на чекање.

Истата процедура се применува на следните повици.

Префрлање помеѓу повеќе повици

За да се префрлите на друг повик и да го ставите тековниот повик на чекање, потчукнете го

саканиот број или контакт.

За да се заврши тековниот повик и да се врати на следниот повик на чекање

Потчукнете .