Sony Xperia E - Идентификација на песни на радио со помош на TrackID™‎

background image

Идентификација на песни на радио со помош на TrackID™

Користете ја технологијата TrackID™ за да идентификувате песни додека свират на FM радиото

во вашиот телефон.

За да идентификувате песна на FM радио со помош на TrackID™

1

Додека свири песната на FM радиото на телефонот, притиснете го

, па одберете

TrackID™.

2

Ќе се појави индикаторот за прогрес, додека апликацијата TrackID™ ја проверува песната.

Ако успее, ќе ви биде преентиран резултат за песната или пак листа со можни песни.

3

Притиснете го за да се вратите на FM радио.

Апликацијата TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддржани во сите држави/ региони
или од сите мрежи и/или даватели на услуги во сите области.

65

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.